ﺗداﺑﯾر ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻋروق ﮐروﻧر

ﺗداﺑﯾر ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻋروق ﮐروﻧر

 

ﻗﺑل از ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ:

 •  ﭘودر ﻣﺎء اﻟﺟﺑن اﻓﺗﯾﻣوﻧﯽ طﺑق دﺳﺗور
 •  ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ، ﻧﺎھﺎر، ﺷﺎم ، ﻣﯾﺎن وﻋده، ﺳﺎﻻد ، ﻧﺎن و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ طﺑق دﺳﺗور
 •  در طول روز ﯾﮏ ﻋدد ﮐﺎھو ﯾﺎ آب آن ﻣﯾل ﺷود.
 •  در ﺗﻣﺎم ﻏذاھﺎ ﮐﻣﯽ زﻋﻔران ﺑﮫ ﻋﻼوه ادوﯾﮫ ﻣﺧﺻوص ﻗﻠب (زﻋﻔران، زردﭼوﺑﮫ، زﯾره، اﻧﯾﺳون، رازﯾﺎﻧﮫ، ھل، زﻧﺟﺑﯾل، آوﯾﺷن، دارﭼﯾن، ﮔل ﺳرخ ﺧﺷﮏ، ﺗﺧم ﮔﺷﻧﯾز ﭘودر ﺷده، ﻣﯾﺧﮏ، زﻧﯾﺎن و ﮐﻣﯽ ﻓﻠﻔل) اﺿﺎﻓﮫ ﺷود.
 • رژﯾم ﺳﯾر و ﻟﯾﻣوﺗرش ﻣﻧﻘﺳم در ﭼﻧد وﻋده در طول روز ﻣﺻرف ﮔردد.
 •  ﻣﺧﻠوط ﺳﯾﺎھداﻧﮫ و ﻋﺳل روزی ٣-٢ ﻗﺎﺷق ﻣرﺑﺎﺧوری ﺑﺎ آب و ﻋﺳل ﻣﯾل ﺷود.
 • دم ﮐرده ﮔﺎوزﺑﺎن، ﺑﺎدرﻧﺟﺑوﯾﮫ، اﺳطﺧدوس، آوﯾﺷن، ﻣرزﻧﺟوش، رﯾﺷﮫ ﻣرغ، اﻓﺳﻧﺗﯾن از ھر ﮐدام ١ ﻗﺎﺷق ﻣرﺑﺎﺧوری و ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری اﻓﺗﯾﻣون ﮐﮫ در ﭘﺎرﭼﮫ ای ﭘﯾﭼﯾده و ٢ ﺑﺎر ھر ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣدت ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ در آﺑﺟوش ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺳﭘس ﺷﯾره ﮐﺷﯾده ﺷود. دم ﮐرده ﺑﺎ ﻋﺳل، ﻧﺑﺎت، ﺷﮑر ﺳرخ ﯾﺎ ﺗرﻧﺟﺑﯾن ﺷﯾرﯾن ﺷده و روزی ۵-۴ ﺑﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.
 •  ﯾﮏ روز درﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﺎوب از اﯾن دم ﮐرده ھﺎ ﻣﯾل ﺷود:

١) ١٠ ﻋدد ﻣﯾوه ﻧﺳﺗرن در ﯾﮏ ﻟﯾوان ﻋرق ﻧﺳﺗرن ﺷب ﺧﯾﺳﺎﻧده، در طول روز دم ﮐرده و ﻣﯾل ﺷود.

٢) ١ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری ﮐﯾﺎﻟﮏ در ﯾﮏ ﻟﯾوان ﻋرق ﮐﯾﺎﻟﮏ ﺷب ﺧﯾﺳﺎﻧده، در طول روز دم ﮐرده و ﻣﯾل ﺷود.

 •  ﺷﺑﮭﺎ ﻣوﻗﻊ ﺧواب ٢ اﺳﺗﮑﺎن آب ﮐرﻓس ﺑﻧوﺷﯾد.
 •  ورزش روزی ٣ ﺑﺎر ھرﺑﺎر ١٠ دﻗﯾﻘﮫ واﺟب و ﺿروری اﺳت.

رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺑﯾﻣﺎران دﭼﺎر ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻋروق ﮐروﻧر ﻗﺑل از ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ:

دﺳﺗور ﻣﺎء اﻟﺟﺑن:

٣ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری ﭘودر ﻣﺎء اﻟﺟﺑن اﻓﺗﯾﻣوﻧﯽ و ٢ ﻗﺎﺷق ﺧﺎﮐﺷﯾر را در ﯾﮏ ﻟﯾوان ﻋرﻗﯾﺎت ﻗﻠب ( ﺷﺎﻣل ﻣﺧﻠوط ﻋرﻗﯾﺎت ﺳﯾب، ﺑﮫ، اﺳطﺧدوس، ﺳﻧﺑل اﻟطﯾب، ﺑﺎدرﻧﺟﺑوﯾﮫ، ﮔﻼب، ﮔﺎوزﺑﺎن، ﻧﻌﻧﺎع، ﻧﺳﺗرن، ﺑﮭﺎرﻧﺎرﻧﺞ، آوﯾﺷن، ھل، دارﭼﯾن، ﮐﯾﺎﻟﮏ)داغ ﺷده ﺣل ﮐرده و ﻣﺣﺗوای ﻟﯾوان را ٣ ﻗﺳﻣت ﮐﻧﯾد. ھر ١٠ دﻗﯾﻘﮫ ﯾﮏ ﻗﺳﻣت آن را ﮔرم ﺑﻧوﺷﯾد و در ﻓواﺻل ﯾﺎد ﺷده ﮐﻣﯽ ورزش ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﻋرق ﮐﻧﯾد. ﺑﻌد از ﻧوﺷﯾدن ﻗﺳﻣت آﺧر ﻟﯾوان ﺗﺎ ٣-٢ ﺳﺎﻋت ﭼﯾزی ﻧﺧورﯾد. ﺑﻌد از اﯾن ﻣدت اﮔر اﺷﺗﮭﺎ داﺷﺗﯾد، ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺑﺧورﯾد. (ﺗرﮐﯾب ﻣﺎء اﻟﺟﺑن ذﮐر ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧود ﯾﮏ ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد).

ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ:

 •  در روزھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺗﻧﺎوب از ﻣوارد زﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﺷود:

١. ﻣرﺑﺎی ﺑﮫ / ﻣرﺑﺎی ﺳﯾب/ ﻣرﺑﺎی ﺑﺎﻟﻧﮓ / ﻣرﺑﺎی ﮔﻼﺑﯽ / ﻣرﺑﺎی آﻧﺎﻧﺎس / ﻣرﺑﺎی ﺧﻼل ﻧﺎرﻧﺞ / ﻣرﺑﺎی ﺷﮑوﻓﮫ ﺳﯾب/ ﻣرﺑﺎی آﻣﻠﮫ و ﻣرﺑﺎی ھﻠﯾﻠﮫ ﺑدون ﺷﯾراﺑﮫ (اﮔر ﻣرﺑﺎ را ﺧودﺗﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ، در ھﻧﮕﺎم طﺑﺦ ﺑﮫ آن ﮐﻣﯽ زﻋﻔران اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد) ﺑﺎ ﻧﺎن ﻣﺧﺻوص ﻗﻠب

طرز ﺗﮭﯾﮫ ﻧﺎن ﻣﺧﺻوص ﻗﻠب:

آرد ﮔﻧدم را ﺑﺎ ﻣﻘداری ﭘودر ﻣﻐز ﭘﺳﺗﮫ، ﻣﻐز ﺗﺧم ﮐدو، ﺗﺧم ﮔﺷﻧﯾز، ھل، دارﭼﯾن، زﻋﻔران و ﮐﻣﯽ ﺷﻧﺑﻠﯾﻠﮫ ﻣﺧﻠوط ﮐرده و ﺑﺎ ﻣﻘداری ﺷﯾره اﻧﮕور و آب ﺧﻣﯾر ﮐﻧﯾد. در ﯾﮏ اﺳﺗﮑﺎن ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﭼﺎﯾﺧوری ﻣﺧﻣر- ﮐﮫ ﻗﺑﻼ از ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده اﯾد- ﺑرﯾزﯾد. ﺑﮫ اﻧدازه ﻧوک ﻗﺎﺷق ﭼﺎﯾﺧوری ﺷﮑر و ﮐﻣﯽ آب وﻟرم – دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آب ﻧﮫ ﮔرم و ﻧﮫ ﺳرد ﺑﺎﺷد- اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و روی اﺳﺗﮑﺎن را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد و ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ در ﻣﺣﯾط ﻧﯾم ﮔرم ﻗرار دھﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘف ﮐرده و ﺣﺟم ﻣﺧﻠوط آب و ﻣﺧﻣر زﯾﺎد ﺷود. ﺳﭘس ﻣﺧﻣر را ﺑﮫ ﺧﻣﯾر اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣوده و روی ﺧﻣﯾر را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣدت ﻧﯾم ﺳﺎﻋت در ﻣﺣﯾط ﻧﯾم ﮔرم ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ ﺧﻣﯾر ﺑﮫ ﻋﻣل ﺑﯾﺎﯾد. ﺳﭘس داﺧل ﻓر ﯾﺎ روی ﮔﺎز ﻧﺎن را ﺑﭘزﯾد.

٢. ﺳﯾب ﭘﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ دارﭼﯾن و ﻋﺳل و ﮐﻣﯽ زﻋﻔران

٣. رب ﺑﮫ ﯾﺎ رب ﺳﯾب زﻋﻔراﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺧﻠوط آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺎن ﻣﺧﺻوص ﻗﻠب

رب سیب زعفرانی:آب ﺳﯾب رﺳﯾده ﺷﯾرﯾن ﯾﺎ ﺑﮫ رﺳﯾده را ﺑﮕﯾرﯾد و در ظرﻓﯽ ﺑرﯾزﯾد و روی ﺣرارت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ روش ﺑن ﻣﺎری(ﻣﺛﻼ روی ﮐﺗری در ﺣﺎل ﺟوش) ﻗرار دھﯾد، آﻧﻘدر ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﻏﻠﯾظ ﺷود و ﺑﮫ ﻗوام رب ﺑرﺳد. در اﻧﺗﮭﺎ ﮐﻣﯽ زﻋﻔران ﺑﺎ آن ﻣﺧﻠوط ﮐﻧﯾد.

۴. ﺷﯾره اﻧﮕور ﺑﺎ ﻧﺎن ﺳﻧﮕﮏ ﯾﺎ ﻧﺎن ﻣﺧﺻوص ﻗﻠب

۵. ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری ﮔﻠﻘﻧد ﺑﺎ ﻧﺎن ﻣﺧﺻوص ﻗﻠب

۶. ٣٠-٢١ ﻋدد ﻣوﯾز (ھر روز ﻣﺻرف ﺷود)

7. ھﻔﺗﮫ ای ٢ ﺑﺎر زرده ﺗﺧم ﻣرغ ﻋﺳﻠﯽ ﺑﺎ ﭘودر دارﭼﯾن

ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ:

ﯾﮏ ﻟﯾوان ﺷﯾر ﺑز ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﮔﻼب و ﻋﺳل و دارﭼﯾن و ھل ﺳﺎﯾﯾده و اﻓﺗﯾﻣون (ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری اﻓﺗﯾﻣون را در ﭘﺎرﭼﮫ ای ﭘﯾﭼﯾده و ٣-٢ ﺑﺎر ھر ﺑﺎر ﺑﮫ ﻣدت ﭼﻧد ﺛﺎﻧﯾﮫ در ﺷﯾر در ﺣﺎل ﺟوش ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺳﭘس ﺷﯾره ﮐﺷﯾده ﺷود.)

ﻣﯾﺎن وﻋده ﺻﺑﺢ:

 •  در روزھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺗﻧﺎوب از ﻣوارد زﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﺷود:

١) ٢ ﻋدد ھوﯾﺞ ﻣﺗوﺳط را ﭘﺧﺗﮫ، ﭘوﺳت و ﻣﻐز ﺳﻔت وﺳط آن را ﺑرداﺷﺗﮫ در ظرف ﭼﯾﻧﯽ رﯾﺧﺗﮫ از ﺷب ﺗﺎ ﺻﺑﺢ در ھوای آزاد ﺑﮕذارﯾد. ﺻﺑﺢ ﺑﺎ ﮔﻼب ﮐﻣﯽ ﻋرق ﺑﯾدﻣﺷﮏ ﻣﺧﻠوط ﮐرده، ﭘودر ﻗﻧد روی آن ﭘﺎﺷﯾده ﺑﺧورﯾد.

٢) ﺣﻠوای ﻣﺎش:

ﯾﮏ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎش ﭘوﺳت ﮐﻧده را ﺑﮑوﺑﯾد و ﺑﺎ روﻏن ﮐﻣﯽ ﺗﻔت دھﯾد. ٢ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺷﯾر ﺑز اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و روی ﺣرارت ﻣﻼﯾم ھم ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﻣﯽ ﻏﻠﯾظ ﺷود. ﺳﭘس ﻣﻘداری ﻋﺳل اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و ﻣرﺗب ھم ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ ﺧﻣﯾر ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺳﻔﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت آﯾد. ﭘﯾش از ﺑرداﺷﺗن ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﻐز ﺑﺎدام ﭘوﺳت ﮐﻧده ﺧرد ﺷده و ﮐﻣﯽ ھل ﺳﺎﯾﯾده اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و از روی ﺣرارت ﺑردارﯾد.

٣)ﭘودر ﭘﺳﺗﮫ، ﭘودر ﺳﻧﺟد، ﭘودر ﮐﻧدر، ﮐﻣﯽ ھل ﺳﺎﯾﯾده و ﮐﻣﯽ ﺷﮑر ﻣﺧﻠوط ﺷود و ٢ ﻗﺎﺷق ﻣرﺑﺎﺧوری از ﻣﺧﻠوط ﻣﯾل ﺷود.

ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم:

ﻧﮑﺎت اوﻟﯾﮫ:

 • در ﺗﮭﯾﮫ ﻏذاھﺎی ﮔوﺷﺗﯽ ذﮐر ﺷده از ﮔوﺷت ﺑره ﯾﺎ ﺑزﻏﺎﻟﮫ ﺑﯽ ﭼرﺑﯽ، ﺟوﺟﮫ ﻣرغ، ﺟوﺟﮫ ﺧروس، ﺑﻠدرﭼﯾن، ﮐﺑﮏ ﯾﺎ ﮔﻧﺟﺷﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 •  در ﺗﻣﺎم ﻏذاھﺎ در ھﻧﮕﺎم طﺑﺦ ﯾﮏ اﺳﺗﮑﺎن آب آھن ﺗﺎب اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.
 • در ﺗﻣﺎم ﻏذاھﺎ ﺗرﮐﯾب ادوﯾﮫ ذﮐر ﺷده ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣوارد ﺑﺎﺷد: زﻋﻔران، زردﭼوﺑﮫ، زﯾره، اﻧﯾﺳون، رازﯾﺎﻧﮫ، ھل، زﻧﺟﺑﯾل، آوﯾﺷن، دارﭼﯾن، ﮔل ﺳرخ ﺧﺷﮏ، ﺗﺧم ﮔﺷﻧﯾز ﭘودر ﺷده، ﻣﯾﺧﮏ، زﻧﯾﺎن و ﮐﻣﯽ ﻓﻠﻔل.
 • ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﻏذا ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ ﻋدس ﺳﻧﮓ ﻧﻣﮏ ﺑﺧورﯾد و ﺧود ﻏذا را ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﻧﻣﮏ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد.
 • روی ﺗﻣﺎم ﻏذاھﺎ در ھﻧﮕﺎم ﻣﺻرف ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﺳﺑوس ﮔﻧدم ﯾﺎ ﺑرﻧﺞ ﺑﭘﺎﺷﯾد.
 •  روﻏن ﻣﺻرﻓﯽ در ﻏذاھﺎ روﻏن زﯾﺗون ﯾﺎ ﮐﻧﺟد ﺑﺎﺷد.
 • ﻣﻘﺎدﯾر ذﮐر ﺷده در ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﻏذاھﺎ ﺟﮭت ﺗﮭﯾﮫ ﻏذا ﺑرای ۴ ﻧﻔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 • ھﻔﺗﮫ ای ٣ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺟﺎی وﻋده ﺷﺎم از ﻏروب ﺗﺎ ﻣوﻗﻊ ﺧواب، ھر ﺳﺎﻋت ﯾﮏ اﺳﺗﮑﺎن آب ﺳﯾب ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﮔﻼب و ﻋﺳل و زﻋﻔران ﺑﺧورﯾد.

دﺳﺗور ﻏذاﯾﯽ:

١. ﺳوپ ﻣﺧﺻوص ﻗﻠب:

ﯾﮏ اﺳﺗﮑﺎن ﺟو، ﯾﮏ اﺳﺗﮑﺎن ﺑرﻧﺞ، ﯾﮏ ﺑﺷﻘﺎب ﺟﻌﻔری ﺧرد ﺷده، ﮐﻣﯽ ﮔﺷﻧﯾز ھﻣﮫ را ﺑﺎ آب ﭘﺧﺗﮫ ﺗﺎ ﻟﮫ ﺷود. ﺳﭘس ﮐدوی ﺳﺑز ﺧرد ﺷده، ادوﯾﮫ و روﻏن زﯾﺗون اﺿﺎﻓﮫ ﺷود.(ﺑرای ﻗوت ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اﯾن ﺳوپ را ﺑﺎ ﮔوﺷت ﺟوﺟﮫ ﻣرغ ﯾﺎ ﺑﻠدرﭼﯾن ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد.)

٢. آش ﻣﺎش:

ﯾﮏ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎش ﻣﻘﺷر را ﺑﺎ ﻧﯾم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرﻧﺞ ، ﻧﯾم ﮐﯾﻠو ﺳﺑزی (ﺷﺎﻣل ﺗره، ﺷوﯾد، ﮐﻣﯽ ﺗرﺧون، ﻣرزه، ﺟﻌﻔری و ﭘوﻧﮫ) و ٢ ﻋدد ﺷﻠﻐم ﻣﺗوﺳط رﻧده ﺷده در آب ﺟوش رﯾﺧﺗﮫ و ﺑﭘزﯾد. در اﻧﺗﮭﺎی طﺑﺦ ﮐﻣﯽ ادوﯾﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و روی آش را ﺑﺎ ﭘﯾﺎز داغ، ﺳﯾر داغ و ﻧﻌﻧﺎع داغ ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

٣. آش اﻧﺎر:

ﺑرﻧﺞ را در آب ﺑﭘزﯾد ﺗﺎ ﻧﯾم ﭘﺧﺗﮫ ﺷود، ﺳﭘس ﮐﻣﯽ آب اﻧﺎر ﺗرش ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﻗﻧد ﯾﺎ آب اﻧﺎر ﺷﯾرﯾن و ﻣﻘداری آب ﺑﮫ ﺷﯾرﯾن داﺧل ﮐﻧﯾد، ﺳﭘس ﮐﻣﯽ روﻏن ﺑﺎدام ﺷﯾرﯾن ﯾﺎ ﺷﯾره ﻣﻐز ﺑﺎدام ﺷﯾرﯾن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد

و ﺑﮕذارﯾد ﭼﻧد ﺟوش ﺑﺧورد ﺗﺎ ﻣواد ﺑﮫ ﺧورد ﺑرﻧﺞ ﺑرود. ﺳﭘس ادوﯾﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد. در اﯾن ﻏذا ﻣﯽﺗوان از ﮔوﺷت ﺟوﺟﮫ ﻣرغ ﯾﺎ ﮔوﺷت ﺑره اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.

۴. ﻗﻠﯾﮫ ﺑﮫ و اﻧﺎر:

250 ﮔرم ﮔوﺷت را ﺑﺎ ١ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﻠﻐور ﺧﺎم، ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرﻧﺞ، ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻧﺧود، ١ ﻋدد ﭘﯾﺎز ﺧرد ﺷده، ٢ ﺣﺑﮫ ﺳﯾر ﺧرد ﺷده ﺑﭘزﯾد. در اواﺳط طﺑﺦ 150 ﮔرم ﺑﮫ ﺧرد ﺷده اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد. در اﻧﺗﮭﺎی طﺑﺦ ١ ﻗﺎﺷق ﺷﮑر را در ١ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ آب اﻧﺎر ﻣﯾﺧوش ﺣل ﮐرده و ﺑﮫ ھﻣراه ادوﯾﮫ ﺑﮫ ﻏذا اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و ﺑﮕذارﯾد ﺟﺎ ﺑﯾﻔﺗد. روی ﻏذا را ﺑﺎ ﺳﯾر داغ و ﻧﻌﻧﺎع داغ ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

۵. ﺷورﺑﺎی ﺟوﺟﮫ ﺧروس:

ﮔوﺷت ﯾﮏ ﺟوﺟﮫ ﺧروس را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯾﺎز ﺧرد ﺷده، ٢ ﻋدد ھوﯾﺞ ﺧرد ﺷده و ﻧﯾم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺳﺑزی (ﺟﻌﻔری و ﮔﺷﻧﯾز) در آب ﺟوش رﯾﺧﺗﮫ و روی ﺣرارت ﺑﮕذارﯾد و ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﺑﻌد ﻧﯾم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرﻧﺞ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد. در ١٠ دﻗﯾﻘﮫ آﺧر طﺑﺦ، ۵ ﮔرم ﺑﺳﻔﺎﯾﺞ و ﺳﺎﯾر ادوﯾﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و ﻣوﻗﻊ ﮐﺷﯾدن ﻏذا ﺑﺳﻔﺎﯾﺞ را ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد. در ھﻧﮕﺎم ﻣﺻرف ﮐﻣﯽ آب ﻟﯾﻣوﺗرش ﯾﺎ آب اﻧﺎر ﯾﺎ آب ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﯾﻔزاﯾﯾد.

۶. ﺳوپ ﻟﭘﮫ:

ﯾﮏ ﭘﯾﺎز را ﮐﻣﯽ ﺗﻔت دھﯾد و ﺑﮕذارﯾد ﺑﺎ ١ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻟﭘﮫ و ٢ ﺣﺑﮫ ﺳﯾر رﻧده ﺷده ﺧوب ﺑﭘزد. در اواﺳط طﺑﺦ ٢ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ آب ﻣرغ ﺑﮫ ﻏذا اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد. در اﻧﺗﮭﺎ ادوﯾﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣوده و ﺑﮕذارﯾد ﻏذا ﺟﺎ ﺑﯾﻔﺗد. روی ﻏذا را ﺑﺎ ﭘﯾﺎز داغ ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

٧. ﺳوپ ﺗره ﺑﺎر:

٢ ﻋدد ھوﯾﺞ ﺧرد ﺷده، ٢ ﻋدد ﭘﯾﺎز ﺧرد ﺷده، ٢ ﺳﺎﻗﮫ ﮐرﻓس ﺗﺎزه ﺧرد ﺷده، ١ ﻋدد ﺷﻠﻐم ﺧرد ﺷده، ١ ﻋدد ﭼﻐﻧدر ﺧرد ﺷده، ١ ﻋدد ﮐدوﺳﺑز ﺧرد ﺷده و ٧ ﮔرم ﻣﯾوه ﻧﺳﺗرن را در آب ﺑﭘزﯾد و در اﻧﺗﮭﺎی طﺑﺦ ادوﯾﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.

٨. ﺳوپ ھوﯾﺞ:

ﯾﮏ ﻋدد ﭘﯾﺎز رﯾز ﺧرد ﺷده را ﺑﺎ ﻧﯾم ﮐﯾﻠو ھوﯾﺞ ﻧﮕﯾﻧﯽ ﺷده ﮐﻣﯽ ﺗﻔت داده و ١ ﻗﺎﺷق آرد اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد

و ﺳﭘس ﺑﺎ آب و ٣ ﻗﺎﺷق ﺟﻌﻔری ﺗﺎزه ﺧرد ﺷده و ۴ ﺷﺎﺧﮫ ﻧﻌﻧﺎع ﺑﮕذارﯾد ﺑﭘزد. در اﻧﺗﮭﺎی طﺑﺦ ادوﯾﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣوده و روی ﺳوپ را ﺑﺎ ﺟﻌﻔری ﺧرد ﺷده ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

٩. ﺳوپ ﺗره ﻓرﻧﮕﯽ:

ﯾﮏ ﻋدد ﭘﯾﺎز درﺷت را رﯾز ﺧرد ﮐرده و ﺑﺎ ٢ ﺣﺑﮫ ﺳﯾر رﻧده ﺷده، ٣ ﻋدد ھوﯾﺞ ﻧﮕﯾﻧﯽ ﺷده، ۴ ﺳﺎﻗﮫ ﮐرﻓس ﺧرد ﺷده و ﻧﯾم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺗره ﻓرﻧﮕﯽ ﺧرد ﺷده ﮐﻣﯽ ﺗﻔت داده و و ﺳﭘس ۴ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ آب ﻣرغ (ﯾﺎ آب ﺳﺎﯾر ﮔوﺷﺗﮭﺎ) را اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و ﺑﭘزﯾد. ﺳﭘس ﻣواد ﭘﺧﺗﮫ ﺷده را از آب ﻣرغ ﺟدا ﮐرده و در ﻣﺧﻠوط ﮐن ﺑﺎ ٣ ﻗﺎﺷق ﺷوﯾد ﺧرد ﺷده ﺗﺎزه، ﻧﺻف ﻗﺎﺷق ﻣرزﻧﺟوش و ٢ ﻗﺎﺷق رﯾﺣﺎن ﺧرد ﺷده ﺗﺎزه ﻣﺧﻠوط ﮐﻧﯾد

و ﻣﺟددا آب ﻣرغ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و ﺑﮕذارﯾد ﺳوپ ﻏﻠﯾظ ﺷود. روی ﺳوپ را ﺑﺎ ﺷوﯾد ﺧرد ﺷده ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

١٠. اﺷﮑﻧﮫ ﺳرﮐﮫ ﺷﯾره:

ﯾﮏ ﻋدد ﭘﯾﺎز ﺧرد ﺷده را ﮐﻣﯽ ﺗﻔت داده و ١ ﻗﺎﺷق آرد، ١ ﻗﺎﺷق ﻧﻌﻧﺎع ﺧﺷﮏ و ﮐﻣﯽ ادوﯾﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد. ٢ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺳرﮐﮫ ﺷﯾره٢ را ﺑﺎ ٢ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ آب اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و ﭘس از ﭼﻧد ﻗل ﺟوﺷﯾدن ٢ ﻋدد زرده ﺗﺧم ﻣرغ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و ﺑﮕذارﯾد ١٢-١٠ دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺎ ﺣرارت ﮐم ﺑﭘزد.

١١. اﺷﮑﻧﮫ ﺑﮫ:

ﯾﮏ ﻋدد ﭘﯾﺎز ﺧرد ﺷده را ﮐﻣﯽ ﺗﻔت داده و ﺳﭘس ١ ﻗﺎﺷق آرد و ﯾﮏ ﻋدد ﺑﮫ ﻧﮕﯾﻧﯽ ﺷده را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد. ﺳﭘس ﺑﺎ ۵ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ آب، ٢ ﻗﺎﺷق ﺷﮑر و ﮐﻣﯽ ادوﯾﮫ ﺑﭘزﯾد. در اﻧﺗﮭﺎ ٢ ﻋدد زرده ﺗﺧم ﻣرغ اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و ١٢-١٠ دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺎ ﺣرارت ﮐم ﺑﭘزﯾد. ﻣوﻗﻊ ﮐﺷﯾدن ﻏذا روی آن ﮐﻣﯽ دارﭼﯾن ﺑﭘﺎﺷﯾد.

١٢. اﺷﮑﻧﮫ ﺷﻧﺑﻠﯾﻠﮫ ﯾﺎ ﻣرزﻧﺟوش:

٢) ١ ﻟﯾﺗر ﺷﯾره اﻧﮕور را روی ﺣرارت ﺑﮕذارﯾد و ٢ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺳرﮐﮫ اﻧﮕور اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و 15-10 دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد.

ﯾﮏ ﻋدد ﭘﯾﺎز ﺧرد ﺷده را ﮐﻣﯽ ﺗﻔت داده و ﺳﭘس ١ ﻗﺎﺷق آرد و ٢ ﻗﺎﺷق ﺷﻧﺑﻠﯾﻠﮫ ﯾﺎ ﻣرزﻧﺟوش و ﮐﻣﯽ ادوﯾﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و ﺑﺎ ۵ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ آب ﺑﮫ ﺟوش ﺑﯾﺎورﯾد. ﺳﭘس ٢ زرده ﺗﺧم ﻣرغ را در ﻏذا اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و ١٢- ١٠ دﻗﯾﻘﮫ ﺑﭘزﯾد.

١٣.ﻧﺧوداب:

ﻣﻘداری ﻧﺧود را ۴٢ﺳﺎﻋت در آب ﺧﯾﺳﺎﻧده، ھﻣراه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮔوﺷﺗﮭﺎی ﻧﺎم ﺑرده ﺷده و ﭘﯾﺎز و ﻣﻘداری ﺷوﯾد و ﮔﺷﻧﯾز و ادوﯾﮫ روی ﺷﻌﻠﮫ ﻣﻼﯾم ﺣرارت ﭘﺧﺗﮫ ﺷود و در ھﻧﮕﺎم ﻣﺻرف ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼﺎﺷﻧﯽ از روﻏن زﯾﺗون و آﺑﻠﯾﻣو اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

14. آﺑﮕوﺷت ﺑﮫ و ﺳﯾب:

ﻧﯾم ﮐﯾﻠو ﮔوﺷت را ﺑﺎ ٢ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻧﺧود و ﯾﮏ ﻋدد ﭘﯾﺎز ﺑﺎر ﺑﮕذارﯾد. در ﺳﺎﻋت دوم طﺑﺦ ٣ ﻋدد ﺑﮫ ﭘوﺳت ﮐﻧده ﻧﮕﯾﻧﯽ ﺷده و ٣ ﻋدد ﺳﯾب زرد ﭘوﺳت ﮐﻧده ﺧرد ﺷده و ﮐﻣﯽ ادوﯾﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ﺣرارت ﻣﻼﯾم ﺑﭘزﯾد. ١٢-١٠ دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺑل از ﺑرداﺷﺗن ﻧﯾم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺳرﮐﮫ ﺷﯾره اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد. ﻣوﻗﻊ ﻣﺻرف روی آﺑﮕوﺷت ﮐﻣﯽ دارﭼﯾن ﺑﭘﺎﺷﯾد.

15. ﺧورﺷت ﻣرغ:

ﻣﺧﻠوطﯽ از زﻧﺟﺑﯾل و ﺷﮑر ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ١ ﺑﮫ ٣ ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده و ۵ ﻗﺎﺷق ﺷﯾره ﺗﻣرھﻧدی ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد. ٠۵٢ ﮔرم ﺳﯾﻧﮫ ﻣرغ ﺧرد ﺷده را ﺑﮫ ﻣدت ٣٠ دﻗﯾﻘﮫ در اﯾن ﺗرﮐﯾب ﺑﺧواﺑﺎﻧﯾد. ﺳﭘس ١ ﻋدد ﭘﯾﺎز ﺧرد ﺷده و ٢ ﺣﺑﮫ ﺳﯾر رﻧده ﺷده را روی ﺣرارت ﮐﻣﯽ ﺗﻔت داده و ﻣرغ و ﻣﺎﯾﮫ آن را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد. ﺣرارت را ﮐم ﮐﻧﯾد و در ظرف را ﺑﺑﻧدﯾد ﺗﺎ ﻣواد ﺑﮫ ﺧورد ﻣرغ ﺑرود و ﻣرغ ﺑﭘزد. ﺳﭘس ﯾﮏ ﺳوم ﺑوﺗﮫ ﮐﺎھو ﭘﯾﭻ ﺧرد ﺷده و ۶ ﻋدد ﭘﯾﺎزﭼﮫ ﺧرد ﺷده را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و در ظرف را ٣-٢ دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺑﻧدﯾد و ﺳﭘس از روی ﺣرارت ﺑردارﯾد.

16. ﺧورﺷت ﮔوﺷت و ﺗره ﻓرﻧﮕﯽ:

250 ﮔرم ﮔوﺷت ﮔوﺳﻔﻧد ﯾﺎ ﺑزﻏﺎﻟﮫ را ﺑﺎ ١ ﻋدد ﭘﯾﺎز درﺷت ﺧرد ﺷده ﮐﻣﯽ ﺗﻔت داده و ﺑﭘزﯾد ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﮔوﺷت ﭘﺧت ﺣدود ﻧﯾم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ آب داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد. در ظرﻓﯽ دﯾﮕر ١ ﺑوﺗﮫ ﺗره ﻓرﻧﮕﯽ و ﭼﻧد ﺳﺎﻗﮫ ﮐرﻓس و ٢ ھوﯾﺞ ﺧرد ﺷده را ﮐﻣﯽ ﺗﻔت داده و ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺧت ﮔوﺷت ﺑﮫ ھﻣراه ادوﯾﮫ ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.

١٧. ﺧورﺷت ﮐدو ﺣﻠواﯾﯽ:

۵/١ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻧﺧود را ﺑﺎ آب ﺑﭘزﯾد. در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋت دوم ﭘﺧت ﻧﺧود، 75 ﮔرم ﮐدو ﺣﻠواﯾﯽ ﭘوﺳت ﮐﻧده ﺧرد ﺷده، ١ ﻋدد ﺳﯾب ﭘوﺳت ﮐﻧده ﺧرد ﺷده و١ ﻋدد ﮔﻼﺑﯽ ﭘوﺳت ﮐﻧده ﺧرد ﺷده را ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد. در ظرف دﯾﮕری ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎدام ﭘوﺳت ﮐﻧده را ﺑﺎ ٢ ﺣﺑﮫ ﺳﯾر ﺑﮑوﺑﯾد ﺗﺎ ﺧﻣﯾر ﺷود. ﺧﻣﯾر ﺣﺎﺻﻠﮫ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋدد ﭘﯾﺎز ﺧرد ﮐرده ﮐﻣﯽ ﺗﻔت دھﯾد و ٢ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری ﭘودر ﻧﺎن ﺧﺷﮏ و ﮐﻣﯽ آب ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد. در اواﺧر زﻣﺎن طﺑﺦ ﻧﺧود و ﻣﯾوه ھﺎی ھﻣراه آن، ﻣﺧﻠوط ﭘﯾﺎز و ﺳﯾر و ﺑﺎدام را ﺑﮫ ھﻣراه ادوﯾﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و ﺑﮕذارﯾد ﻣﺎﯾﮫ ﺧورﺷت ﻏﻠﯾظ ﺷود. اﯾن ﺧورﺷت را ﺑﺎ ﻧﺎن ﻣﺧﺻوص ﻗﻠب ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد.

١٨. ﺧورﺷت زردک:

250 ﮔرم ﮔوﺷت ﺧرد ﮐرده را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﯾﺎز ﺧرد ﺷده ﮐﻣﯽ ﺗﻔت دھﯾد. ﺳﭘس ٣ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ آب و ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﻋﺳل اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و ﺑﮕذارﯾد ﺑﭘزد. در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎﻋت دوم ﭘﺧت ﮔوﺷت، ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻟﭘﮫ و ٢٠٠ ﮔرم زردک (ھوﯾﺞ اﯾراﻧﯽ) ﺳﮑﮫ ای ﺧرد ﺷده را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد. در اﻧﺗﮭﺎی ﭘﺧت ادوﯾﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺑل از ﮐﺷﯾدن ﻏذا ٢ ﻗﺎﺷق آﺑﻠﯾﻣوی ﺗﺎزه ﯾﺎ آب ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﯾﻔزاﯾﯾد.

١٩. ﺧورﺷت ﻋﻧﺎب:

250 ﮔرم ﮔوﺷت ﭼرخ ﮐرده را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋدد ﭘﯾﺎز رﻧده ﺷده ﺧوب ﻣﺧﻠوط ﮐرده و از آن ﮐوﻓﺗﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﮔردو درﺳت ﮐرده و در آرد ﺑﻐﻠﺗﺎﻧﯾد و ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارﯾد. در ظرف دﯾﮕری ﮐﻣﯽ ﭘﯾﺎز ﺗﻔت داده و ﮐوﻓﺗﮫ ھﺎ را ﮐﻣﯽ ﺑﺎ ﭘﯾﺎز ﺗﻔت دھﯾد. در ﻗﺎﺑﻠﻣﮫ دﯾﮕری ٢ ﺣﺑﮫ ﺳﯾر رﻧده ﺷده، ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ رب اﻧﺎر، ٢ ﻗﺎﺷق ﺷﯾره اﻧﮕور و ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻟﭘﮫ و ﻣﻘداری آب را ﺑﮫ ﺟوش آورده و ﻣﺧﻠوط ﭘﯾﺎز و ﮐوﻓﺗﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و ﺑﮕذارﯾد ﺑﭘزد. در ١٠ دﻗﯾﻘﮫ آﺧر طﺑﺦ، ﻧﯾم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻋﻧﺎب، ﻧﯾم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎدام ﭘوﺳت ﮐﻧده ﺧرد ﺷده، ﻧﺻف ﻗﺎﺷق ﻧﻌﻧﺎع ﺧﺷﮏ و ﮐﻣﯽ ادوﯾﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد. ﺧورﺷت را ﺑﺎ ﻧﻌﻧﺎع داغ و ﺳﯾر داغ ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

٢٠. ﺧورﺷت ﮐرﻓس:

250 ﮔرم ﮔوﺷت را ﺑﺎ ﭘﯾﺎز ﺧرد ﺷده ﺑﭘزﯾد. در ﺳﺎﻋت دوم ﭘﺧت ٣ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺳﺑزی ﺧرد ﺷده ﺷﺎﻣل ﻧﻌﻧﺎع و ﺟﻌﻔری و ﻧﺻف ﺑوﺗﮫ ﮐرﻓس را اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و در ١٠ دﻗﯾﻘﮫ آﺧر ادوﯾﮫ و ﮐﻣﯽ آﺑﻐوره ﯾﺎ آب ﻧﺎرﻧﺞ ﺑﯾﻔزاﯾﯾد.

٢١. ﺧورﺷت رﯾواس:

250 ﮔرم ﮔوﺷت را ﺑﺎ ﭘﯾﺎز ﺧرد ﺷده ﺑﭘزﯾد. در ١٠ دﻗﯾﻘﮫ آﺧر ﭘﺧت رﯾواس ﺧرد ﺷده را ﮐﻣﯽ ﺗﻔت داده و ﺑﺎ ادوﯾﮫ و ﮐﻣﯽ آﺑﻐوره اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.

٢٢. ﺧوراک ﻣرغ و زﯾﺗون:

ﯾﮏ ﻋدد ﭘﯾﺎز ﺧرد ﺷده را ﺑﺎ ٣ ران ﻣرغ ﮐﻣﯽ ﺗﻔت دھﯾد. ﺳﭘس ٢ ﺣﺑﮫ ﺳﯾر و ﻧﯾم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ زﯾﺗون ﺳﺑز ﺑدون ھﺳﺗﮫ ﺧرد ﺷده اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد. ٢ ورﻗﮫ ﻟﯾﻣوﺗرش ﺗﺎزه در ظرف اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و ﻣواد را ﺑﺎ آب ﺑﭘزﯾد. در ١٠ دﻗﯾﻘﮫ آﺧر طﺑﺦ ادوﯾﮫ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و ﻏذا را ﺑﺎ ﺟﻌﻔری ﺧرد ﺷده ﺗﺎزه ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

٢٣. ﺧوراک ﺑﻠدرﭼﯾن و ﻣوﯾز:

ﯾﮏ ﻋدد ﺑﻠدرﭼﯾن را ﺑﺎ ادوﯾﮫ و ﮐﻣﯽ آرد آﻏﺷﺗﮫ ﮐﻧﯾد. ٢ ﻗﺎﺷق ﺳرﮐﮫ را ﺑﺎ ١ ﻗﺎﺷق ﭼﺎﯾﺧوری ﺷﮑر ﻣﺧﻠوط ﮐرده و ﺑﺎ ﮐﻣﯽ آب ﺑﮫ ﺑﻠدرﭼﯾن اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و ﺑﭘزﯾد. در ١٠ دﻗﯾﻘﮫ آﺧر ﭘﺧت ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﻐز ﺑﺎدام ﭘوﺳت ﮐﻧده اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و ﻣوﻗﻊ ﮐﺷﯾدن ﻏذا، روی ﺑﻠدرﭼﯾن ٢ ﻗﺎﺷق ﻣوﯾز ﺑﯽ داﻧﮫ ﺑرﯾزﯾد.

24. زﯾرﺑﺎج:

ﻧﯾم ﮐﯾﻠو ﮔوﺷت ﻣرغ را ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﮐرده ﺑﺎ ﭘﯾﺎز، دارﭼﯾن، ﻧﺧود ﭘوﺳت ﮔرﻓﺗﮫ، روﻏن ﮐﻧﺟد و آب ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﭘزد.٢٠٠ﮔرم ﺳرﮐﮫ،١٠٠ﮔرم ﺟﻼب ﯾﺎ ﺷﮑر، ﻣﻐز ﺑﺎدام ﮐﮫ در ﮔﻼب ﺷﯾره ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد، ﮔﺷﻧﯾز ﺧﺷﮏ، زﯾره و زﻋﻔران ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺟﺎ ﺑﯾﻔﺗد.

25. ﺳﮑﺑﺎج:

ﮔوﺷت ﯾﺎ ﻣرغ را ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﮐرده ﻧﯾم ﭘز ﮐﻧﯾد، ﺳﭘس ﭘﯾﺎز و زردک و ﺗره را ﭼﻧد ﺟوش دھﯾد و ﻟزوﺟت آن را ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ آب ﺳرد ﺑﺷوﯾﯾد. ﺳﭘس در ﮔوﺷت داﺧل ﮐرده و ﮐﻣﯽ ﺳرﮐﮫ و ﺷﮑر ﭼﺎﺷﻧﯽ ﮐرده و ﺑﮕذارﯾد ﺟﺎ ﺑﯾﻔﺗد. ﺑﮫ ﻋﻧوان ادوﯾﮫ ﺧوﺷﺑو، ﮐﻣﯽ زﻋﻔران اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.

26. ﺧورش اﺑراھﯾﻣﯾﮫ :

٢٠٠ ﮔرم ﮔوﺷت ﺑره ﺧرد ﺷده را ﺑﺎ ﻧﻣﮏ ﮐﻣﯽ در آب ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد و ﮐف آن را ﺑﮕﯾرﯾد .ﺳﭘس ﺧﺎرج ﮐرده و ﺑﺎ روﻏن زﯾﺗون و ﭘﯾﺎز ﺧرد ﺷده ﮐﻣﯽ ﺗﻔت دھﯾدﻣﺟدداً. روی آن آب ﺑرﯾزﯾد و ﺑﺎ ادوﯾﮫ و ﮔﺷﻧﯾز ﺧﺷﮏ ﺑﮕذارﯾد ﺑﭘزد .ﺳﭘس ﻣﻘداری آﺑﻐوره ﯾﺎ ﺳرﮐﮫ و ﮐﻣﯽ ﺷﮑر ﺑﮫ ﻣﻘداری ﮐﮫ ﭼﺎﺷﻧﯽ آن ﺷود اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد .در اﻧﺗﮭﺎی طﺑﺦ ﻣﻐز ﺑﺎدام ﭘوﺳت ﮐﻧده را رﯾز ﮐرده و ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﭼﻧد ﺟوش ﺑﺧورد و ﺳﭘس ﮐﺷﯾده ﺑﺎ ﻧﺎن ﯾﺎ ﺑرﻧﺞ ﺑﺧورﯾد.

٢٧. ﺧورش زرﺷﮑﯾﮫ:

اﺑﺗدا ﻣرغ را ﺗﻣﯾز ﮐرده و ﺷﮑم آن را ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺑﺷوﯾﯾد و در ﺣﺎﻟت ﻋﻣودی ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ آب ﺷﮑم آن ﺧﺎﻟﯽ ﺷود .ﺳﺑزی ھﺎ ﺷﺎﻣل (ﮔﺷﻧﯾز، ﺟﻌﻔری و ﮐﻣﯽ ﺑرگ ﺗﺎزه ﮐﺎﺳﻧﯽ) را ﺷﺳﺗﮫ و ﺧرد ﻧﻣﺎﯾﯾد زرﺷﮏ را ﺑﺧﯾﺳﺎﻧﯾد و آﺑﮑﺷﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺑﮕذارﯾد ﺧﺷﮏ ﺷود .ﺳﭘس زرﺷﮏ را ﺑﺎ ﺳﺑزی ھﺎ ﻣﺧﻠوط ﮐرده و داﺧل ﺷﮑم ﻣرغ ﺑرﯾزﯾد و ﺷﮑم آن را ﺑدوزﯾد و ﺑﺎ ﻣﻘداری ادوﯾﮫ و آب ﺑﮕذارﯾد ﺑﺎ ﺣرارت ﻣﻼﯾم ﺑﭘزد .ﭘس از ﭘﺧﺗن ﻧﺦ ﺷﮑم ﻣرغ را ﺑردارﯾد و آن را در دﯾس ﺑﮑﺷﯾد.

٢٨. ﻣﺎھﯽ ﮐﯾﻠﮑﺎی دارﭼﯾن زده:

15-12 ﻋدد ﻣﺎھﯽ ﮐﯾﻠﮑﺎ را در ﮐﻣﯽ آب ﻧﺎرﻧﺞ ﯾﺎ آب ﻟﯾﻣوﺗرش و ﭘﯾﺎز ﺑﺧواﺑﺎﻧﯾد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺑﺎب در ﻓر ﯾﺎ روی زﻏﺎل ﯾﺎ روی ﮔﺎز ﺗﮭﯾﮫ ﺷود و ﺑﻌد از ﮐﺑﺎب ﺷدن روی آن دارﭼﯾن ﭘﺎﺷﯾده و ﻣﯾل ﺷود.

٢٩. ﮐﺑﺎب ﮔوﺷت ﭘرﻧدﮔﺎن ذﮐر ﺷده ﺑﺎ ادوﯾﮫ

٣٠. ﮐﺗﮫ ﻣﺧﻠوط (١):

ﻣﺎش را ﺑﺎ آب ﺑﭘزﯾد. ﻣﺎش ﭘﺧﺗﮫ را ﺑﺎ ادوﯾﮫ و ﮐﻣﯽ روﻏن ھﻣراه ﺑﺎ ﺑرﻧﺞ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد.روی ﭘﻠو را ﺑﺎ زﻋﻔران ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

٣١. ﮐﺗﮫ ﻣﺧﻠوط (٢):

ﯾﮏ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرﻧﺞ را ﺑﺎ آب، روﻏن و ﮐﻣﯽ ادوﯾﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺗﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد. وﻗﺗﯽ آب ﺑرﻧﺞ ﺗﻣﺎم ﺷد و ھﻧﮕﺎم ﮔذاﺷﺗن دم ﮐﻧﯽ روی ﻗﺎﺑﻠﻣﮫ، ﯾﮏ ﭘﻧﺟم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎدام ﭘوﺳت ﮐﻧده ﺧرد ﺷده و ھﻣﺎن ﻣﻘدار ﻣوﯾز ﺑﯽ داﻧﮫ و ٢ ﻗﺎﺷق ﺷﮑر را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و ﺑﮕذارﯾد دم ﺑﮑﺷد. روی ﭘﻠو را ﺑﺎ زﻋﻔران ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

٣٢. ﭘﻠو ﻣﺧﻠوط (١):

ﯾﮏ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرﻧﺞ را آﺑﮑش ﮐﻧﯾد و ﻣوﻗﻊ دم ﮐردن ﺑرﻧﺞ، ﻻی آن ﻧﯾم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﻐز ﭘﺳﺗﮫ ﺗﺎزه و ﯾﮏ ﺳوم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺷوﯾد ﺗﺎزه ﺧرد ﺷده و ﮐﻣﯽ ادوﯾﮫ ﺑرﯾزﯾد. روی ﭘﻠو را ﺑﺎ زﻋﻔران ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

٣٣. ﭘﻠو ﻣﺧﻠوط (٢):

ﯾﮏ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرﻧﺞ را آﺑﮑش ﮐﻧﯾد. 150 ﮔرم ھوﯾﺞ ﺧﻼل ﺷده را ﺑﺎ ﮐﻣﯽ آب و ﺷﮑر ﺑﭘزﯾد. ﻣوﻗﻊ دم ﮐردن ﺑرﻧﺞ، ﻻی آن ھوﯾﺞ ﭘﺧﺗﮫ و ﮐﻣﯽ از آب و ﺷﮑری ﮐﮫ ھوﯾﺞ در آن ﭘﺧﺗﮫ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻣﯽ ادوﯾﮫ ﺑرﯾزﯾد و ﺑﮕذارﯾد دم ﺑﮑﺷد. ﻣوﻗﻊ ﮐﺷﯾدن ﺑرﻧﺞ آن را ﺑﺎ ﺧﻼل ﭘﺳﺗﮫ ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

34. ﭘﻠو ﻣﺧﻠوط (٣):

ﺷرﺑﺗﯽ از آب و ﺷﮑر ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد و ﮐﻣﯽ ﺧﻼل ﭘوﺳت ﺑﺎﻟﻧﮓ ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺞ را در آن رﯾﺧﺗﮫ و ۵ دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد. ﺑﻌد ﻣﻘداری ﺧﻼل ﺑﺎدام و ﭘﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد. ﺑرﻧﺞ را آﺑﮑش ﮐرده و ﺧﻼل ھﺎ و ﮐﻣﯽ ادوﯾﮫ را ﻻی آن رﯾﺧﺗﮫ و دم ﮐﻧﯾد. روی ﭘﻠو را ﺑﺎ زﻋﻔران ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

35. ﭘﻠو ﻣﺧﻠوط (۴):

ﯾﮏ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرﻧﺞ را آﺑﮑش ﮐﻧﯾد. ﻣﻘداری زرﺷﮏ و ادوﯾﮫ و ﺷﮑر را در ﮐﻣﯽ روﻏن ﺗﻔت دھﯾد و ﻣوﻗﻊ دم ﮐردن ﺑرﻧﺞ ﻻی آن ﺑﭘﺎﺷﯾد. روی ﭘﻠو را ﺑﺎ زﻋﻔران ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

36. ﭘﻠو ﻣﺧﻠوط (۵):

ﯾﮏ و ﻧﯾم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑرﻧﺞ را آﺑﮑش ﮐرده و ﻣوﻗﻊ دم ﮐردن آن، ﻣﺧﻠوطﯽ از ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﺧرد ﺷده ﺷﺎﻣل ﺟﻌﻔری، ﮔﺷﻧﯾز، ﺷﻧﺑﻠﯾﻠﮫ، رﯾﺣﺎن، ﺗرﺧون ، ﺷوﯾد و ﮐﻣﯽ ﺳﯾر ﺗﺎزه را ﺑﺎ ﻣﻘداری ادوﯾﮫ ﻻی ﺑرﻧﺞ ﺑرﯾزﯾد و دم ﮐﻧﯾد. روی ﺳﺑزی ﭘﻠو را ﺑﺎ زﻋﻔران ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد.

ﺳﺎﻻدھﺎ:

ﺳﺎﻻدھﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻏذا ﻣﺻرف ﺷوﻧد و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺻرف ﻏذا ﺑﺎ ﺳﺎﻻد ﺑﺎﯾد ١ ﺗﺎ 1/5 ﺳﺎﻋت ﺑﺎﺷد.

١. ﺳﺎﻻد ﺟﻌﻔری:

٢ ﻟﯾوان ﺟﻌﻔری ﺧرد ﺷده و ﯾﮏ ﻋدد ﭘﯾﺎز ﺧﻼل ﺷده را ﺧوب ﻣﺧﻠوط ﮐﻧﯾد .در اﻧﺗﮭﺎ ﻧﻣﮏ، روﻏن زﯾﺗون و ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ ﻟﯾﻣوﺗرش ﺗﺎزه را ﺑﮫ آن ﺑﯾﻔزاﯾﯾد.

٢. ﺳﺎﻻد آوﯾﺷن :

ﻣﻘداری آب ﻟﯾﻣو، روﻏن زﯾﺗون، ﭘودر زﻧﯾﺎن، ﻧﻣﮏ و ﻓﻠﻔل را درون ﮐﺎﺳﮫ ای ﮐوﭼﮏ رﯾﺧﺗﮫ و ﺧوب ﺑﮫ ھم ﺑزﻧﯾد .ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ آوﯾﺷن ﺗﺎزه ﺧرد ﺷده، ﻧﯾم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﮐﺎھوی ﺧرد ﺷده و ٣ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری رﯾﺣﺎن ﺗﺎزه ﺧرد ﺷده را درون ﮐﺎﺳﮫ ای ﺑرﯾزﯾد .ﺳس ﮔﯾﺎھﯽ را روی آن رﯾﺧﺗﮫ و ﭘس از ھم زدن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺻرف ﮐﻧﯾد.

٣. ﺳﺎﻻد ﻟﺑوی ﻗرﻣز:

اﺑﺗدا ﯾﮏ ﻟﯾوان ﺑرگ ﺟﻌﻔری را ﮐف ﺑﺷﻘﺎب ﭘﮭن ﮐرده و ﺑﻌد ١٠٠ ﮔرم ﻟﺑوی ﭘﺧﺗﮫ و ﻧﮕﯾﻧﯽ ﺧرد ﺷده را روی آن ﺑﭼﯾﻧﯾد .ﺳﭘس ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری ﭘودر ﺷوﯾد ﺧﺷﮏ را ﺑﺎ ﻣﻘداری روﻏن زﯾﺗون، آب ﻧﺎرﻧﺞ، ﻧﻣﮏ و ﻓﻠﻔل را در ظرﻓﯽ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮭم زده و روی ﻟﺑوھﺎ ﺑرﯾزﯾد و ﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد.

۴. ﺳﺎﻻد ھوﯾﺞ و ﮐرﻓس:

ھوﯾﺞ و ﮐرﻓس و ﮐﺎھوی ﺧرد ﺷده را ﺑﺎ ﻣﻘداری ﺟواﻧﮫ ﻣﺎش ﻣﺧﻠوط ﮐرده و ﺑﺎ ﺳﺳﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ۵ ﻗﺎﺷق رب اﻧﺎر، ۵ ﻗﺎﺷق ﻋﺳل، ۵ ﻗﺎﺷق روﻏن زﯾﺗون، ﻣﻘداری ﺳرﮐﮫ و ﮐﻣﯽ ادوﯾﮫ ﻣﯾل ﮐﻧﯾد.

۵. ﺳﺎﻻد ﻣﺧﻠوط:

ھوﯾﺞ ، ﻟﺑوی ﭘﺧﺗﮫ ﺷده، ﺳﺎﻗﮫ ھﺎی ﺟوان ﮐرﻓس، ﮐﺎھو ﭘﯾﭻ، زﯾﺗون ﺳﺑز و ﮐﻣﯽ ﺗره ﻓرﻧﮕﯽ را ﺧرد ﮐرده و ﺑﺎ ﺳﺳﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ۵ ﻗﺎﺷق رب اﻧﺎر، ۵ ﻗﺎﺷق ﻋﺳل، ۵ ﻗﺎﺷق روﻏن زﯾﺗون، ﻣﻘداری ﺳرﮐﮫ و ﮐﻣﯽ ادوﯾﮫ ﻣﯾل ﮐﻧﯾد.

ﻋﺻراﻧﮫ:

 •  در ﺗﻣﺎم ﻣواردی ﮐﮫ از ﺳﯾب اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود، ﺣﺗﻣﺎ ﺳﯾب ﻣﺻرﻓﯽ ﮐﺎﻣﻼ رﺳﯾده و ﺷﯾرﯾن ﺑﺎﺷد.
 •  در روزھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﺗﻧﺎوب از ﻣوارد زﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﺷود.

١. ﺣﻠوای ﺳﯾب ﯾﺎ ﺑﮫ:

ﺳﯾب ﯾﺎ ﺑﮫ را ﺑﮫ ﻣﻘدار ﻻزم ﭘوﺳت ﮔرﻓﺗﮫ، ھﺳﺗﮫھﺎ را ﺟدا ﮐﻧﯾد. ﺳﭘس ﺳﯾبھﺎ (ﯾﺎ ﺑﮫ) را ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﮐرده و ﺑﺎ آب ﺑﭘزﯾد ﺗﺎ ﻟﮫ ﺷده و آب آن ﺗﺑﺧﯾر ﺷود. ﮐﻣﯽ ﮔﻼب، زﻋﻔران، ھل، دارﭼﯾن و ﻣﻘداری ﻋﺳل ﮐف ﮔرﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﺷﮑر ﺑﮫ ﻗوام آورده ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده، دوﺑﺎره ﺑﮕذارﯾد ﺑﭘزد ﺗﺎ ﺳﻔت و ﻣﻧﻌﻘد ﺷود. در ظرﻓﯽ ﭘﮭن ﮐرده و ﺧﻼل ﭘﺳﺗﮫ روی آن ﺑﭘﺎﺷﯾد.

٢. ﻓﺎﻟوده ﺳﯾب:

٣-٢ ﻋدد ﺳﯾب رﻧده ﺷده ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﮔﻼب، ﻋرق ﺑﯾدﻣﺷﮏ ، زﻋﻔران، ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﻣرﺑﺎﺧوری ﺗﺧم ﺧرﻓﮫ ﻧﯾمﮐوب ﺷده و ﻋﺳل (اﯾن ﺗرﮐﯾب را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻋده ﺷﺎم ﺑﺎ ﻧﺎن ﻣﯾل ﮐﻧﯾد)

٣. ﺣﻠوای ھوﯾﺞ:

زردک ﺷﯾرﯾن و رﺳﯾده را ﭘوﺳت ﮐﻧده و از وﺳط ﺑﮫ ﺻورت طوﻟﯽ ﻧﺻف ﮐﻧﯾد و ﻗﺳﻣت ﺳﻔت ﻣﯾﺎﻧﯽ آن را ﺟدا ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس آن را رﻧده ﮐرده و ﺑﺎ آب و ﮔﻼب ﺑﭘزﯾد .ﺳﭘس ﺷﮑر ﯾﺎ ﻋﺳل را ﺑﺎ ھل و ﮔﻼب و زﻋﻔران ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و ﻣرﺗب ھم ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ ﻏﻠﯾظ ﺷود . ﺧﻼل ﻣﻐز ﺑﺎدام و ﻣﻐز ﭘﺳﺗﮫ را در ﻣﺎھﯽ ﺗﺎﺑﮫ دﯾﮕری ﺑﺎ ﺣرارت ﻣﻼﯾم ﺑو داده و ﺑﮫ ﺣﻠوا اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد .ﺳﭘس ﺣﻠوا را در ﺳﯾﻧﯽ ﭘﮭن ﮐرده و ﺑﺎ ﭼﺎﻗو ﺑﮫ ﺷﮑل ﻟوزی ﺑﺑرﯾد.

۴. ﯾﺦ در ﺑﮭﺷت:

آرد ﺑرﻧﺞ را در ﻣﻘداری ﺷﯾر ﺑز ﺣل ﮐﻧﯾد، از ﺻﺎﻓﯽ ﺑﮕذراﻧﯾد و در ﻗﺎﺑﻠﻣﮫ روی ﺷﻌﻠﮫ ﻣﻼﯾم ﺑﮫ ﺟوش ﺑﯾﺎورﯾد .ﺳﭘس ﺷﻌﻠﮫ را ﮐم ﮐﻧﯾد و ﻣرﺗب ﺑﮫ ھم ﺑزﻧﯾد .ﺳﭘس ﺷﮑر و ھل و ﮔﻼب و ﻋرق ﺑﯾدﻣﺷﮏ و ﻋرق ﺑﮭﺎرﻧﺎرﻧﺞ را اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و ھم ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ ﺷﮑر ﺣل ﺷده و ﯾﺦ در ﺑﮭﺷت ﻏﻠﯾظ ﺷود .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗوام ﻓرﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻣﯽ ﻏﻠﯾظ ﺗر رﺳﯾد زﯾر آن را ﺧﺎﻣوش ﮐرده و در ظرف ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮑﺷﯾد ﺗﺎ ﺧﻧﮏ ﺷود

.ﺳﭘس روی آن را ﺑﺎ ﻣﻐز ﭘﺳﺗﮫ ﮐوﺑﯾده و اﻧدﮐﯽ ﻣﺣﻠول زﻋﻔران ﺗزﯾﯾن ﮐﻧﯾد و در ﯾﺧﭼﺎل ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﻧدد.

ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎی ﺳرد:

 •  ﺑﮫ ﺟﺎی آب و ﻧوﺷﺎﺑﮫ از ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎی زﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﺷود:

١. ﺷرﺑت اﻧﺎر:

آب اﻧﺎر ﻣﻠس را ﺑﺎ ﻣﻘداری ﺷﮑر و ﮔﻼب و ﮐﻣﯽ زﻋﻔران ﺑﮫ ﻗوام ﺑﯾﺎورﯾد. ﻣوﻗﻊ ﻧوﺷﯾدن ﺑﺎ آب رﻗﯾق ﮐﻧﯾد.

٢. ﺷرﺑت ﺑﺎدام:

250 ﮔرم ﺑﺎدام ﭘوﺳت ﮐﻧده را ﺑﺎ ﮐﻣﯽ آب ﺳرد در ﻣﺧﻠوط ﮐن ﺑرﯾزﯾد ﺗﺎ ﺧﻣﯾر ﺷود. ﺳﭘس ٢ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﺧﻠوط ﻋرﻗﯾﺎت ﻣﻔرح، ﻋرق ﻧﺳﺗرن، ﻋرق ﮐﺎﺳﻧﯽ و ﻋرق رازﯾﺎﻧﮫ داغ ﺷده را روی آن ﺑرﯾزﯾد و ﺑﮕذارﯾد ﺧﻧﮏ ﺷود. ﺳﭘس ﺑﺎدام را ﺷﯾره ﺑﮕﯾرﯾد و ﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ دﺳت آﻣده را ﺑﺎ ﺷﮑر ﯾﺎ ﻋﺳل ﺑﮫ ﻗوام ﺑﯾﺎورﯾد.

٣. ﺟﻼب:

ﯾﮏ ﮐﯾﻠو ﺷﮑر را ﺑﺎ ٣ﮐﯾﻠو ﮔﻼب روی ﺣرارت ﻣﻼﯾم ﻗرار داده ،ﺟوﺷﺎﻧده و ﮐف آن را ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﻣﻘدار آن ﺑﮫ ﻧﺻف ﺑرﺳد .ﺳﭘس ﯾﮏ ﮔرم زﻋﻔران ﺳﺎﯾﯾده را ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.ﻣﺎﯾﮫ ﺷرﺑت ﻓوق را در ظرﻓﯽ ﻧﮕﮭداری ﮐرده و ﻣوﻗﻊ ﻣﺻرف ﺑﺎ آب رﻗﯾق ﮐرده و ﺑﻧوﺷﯾد.

۴. ﺷرﺑت ﺗﺧم رﯾﺣﺎن:

١٢ ﮔرم ﺗﺧم رﯾﺣﺎن را ﺑﮫ ﻣدت ١ ﺳﺎﻋت در ﯾﮏ ﻟﯾوان ﻣﺧﻠوط ﮔﻼب ، ﻋرق ﮐﯾﺎﻟﮏ، ﻋرق ﻧﺳﺗرن و ﻋرﻗﯾﺎت ﻣﻔرح ﺑﺧﯾﺳﺎﻧﯾد. ﺳﭘس ﮐﻣﯽ ﻋﺳل اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣوده و ﻣﯾل ﮐﻧﯾد.

۵. ﺷرﺑت ﺳﯾب:

ﻣﻘدار دﻟﺧواه آب ﺳﯾب را روی ﺷﻌﻠﮫ ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ ﻧﺻف آن ﺑﺧﺎر ﺷود.آﻧﮕﺎه ﺻﺎف ﮐرده ﺑﮕذارﯾد ﯾﮏ ﺷب ﺑﻣﺎﻧد. دوﺑﺎره روی ﺷﻌﻠﮫ ﻣﻼﯾم ﮔذاﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﻏﻠﯾظ ﺷود . ﺑﺎز ﺻﺎف ﮐرده ، در ظرف ﺷﯾﺷﮫ ای ﺑرﯾزﯾد . اﮔر ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد ، ﭼﻧد روزی آن را در آﻓﺗﺎب ﮔذاﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﺎده آﺑﯽ آن ﺑﺧﺎر ﺷود.ﺷرﺑت را در ظرف ﺷﯾﺷﮫ ای ﻧﮕﮭدارﯾد و از آن اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد. اﮔر ﺧواﺳﺗﯾد ﺷرﺑت ﺷﯾرﯾن ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ازای ھر ٣ ﮐﯾﻠو از اﻓﺷره ﺳﯾب 450 ﮔرم ﺷﮑر در آن رﯾﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﻗوام ﺑﯾﺎورﯾد.

۶. آب ﺳﯾب ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﮔﻼب و ﻋﺳل و ﮐﻣﯽ آب ﻟﯾﻣوﺗرش ﺗﺎزه

٧. ﺷرﺑت رﺿوی ﺑﺎ ﻋرﻗﯾﺎت ﻣﻔرح و ﻋﺳل (ﺗﻧﮭﺎ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ھﻣراه ﻏذا اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد)

٨. ﺷرﺑت آﻧﺎﻧﺎس :

آب اﻧﺎﻧﺎس ،ﮔﻼب و ﺑﯾدﻣﺷﮏ ھر ﮐدام ﯾﮏ ھﺷﺗم آب آﻧﺎﻧﺎس ، ﻋﺳل ﯾﮏ ﺳوم آب آﻧﺎﻧﺎس.ھﻣﮫ را ﺑﺎ ھم روی ﺷﻌﻠﮫ ﻣﻼﯾم ﺑﮫ ﻗوام ﺑﯾﺎورﯾد.

٩. ﺷرﺑت ﻧﺎرﻧﺞ ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﮓ :

آب ﺑﺎﻟﻧﮓ ﯾﺎ ﻧﺎرﻧﺞ را ﺑﮫ ﻣﻘدار 400 ﮔرم ﺑﺎ دو ﺳوم آن ﺷﮑر ﯾﺎ ﻋﺳل ، روی ﺣرارت ﻣﻼﯾم ﺑﮫ ﻗوام ﺑﯾﺎورﯾد.

١٠. – ﺷرﺑت ﮔﺎوزﺑﺎن:

ﮔﺎوزﺑﺎن و ﺑﺎدرﻧﺟﺑوﯾﮫ ﺑﮫ اﻧدازه ﻣﺳﺎوی در40 ﺑراﺑر آﻧﮭﺎ آب ﺟوﺷﺎﻧده ﺗﺎ ﻧﺻف ﺷود.ﺻﺎف ﮐرده ﻋرق ﺑﯾدﻣﺷﮏ و ﮔﻼب ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده ﺑﺎ ﺷﮑر ﯾﺎ ﻋﺳل ﺑﮫ ﻗوام آورده، زﻋﻔران را ﺑﺎ ﮔﻼب ﺣل ﮐرده ﺑﮫ آن ﺑﯾﻔزاﯾﯾد 25-50 ﮔرم از آن را ﺑﺎ ﮔﻼب ﯾﺎ آب ﺳرد ﻣﯾل ﮐﻧﯾد.

١١. ﺷرﺑت ﺑﺎدرﻧﺟﺑوﯾﮫ:

آب ﺑﺎدرﻧﺟﺑوﯾﮫ را ﺑﺎ ﺷﮑر ﺑﮫ ﻗوام ﺑﯾﺎورﯾد.اﮔر ﺑﺎدرﻧﺟﺑوﯾﮫ ﺗﺎزه ﻧﺑﺎﺷد، ﺑﺎدرﻧﺟﺑوﯾﮫ ﺧﺷﮏ 250 ﮔرم در آب

ﺟوﺷﺎﻧده ﺻﺎف ﮐرده ﺑﺎ ﻣﻘداری ﺷﮑر ﺑﮫ ﻗوام ﺑﯾﺎورﯾد.

١٢. آب ﻋﺳل (ﻣﺎءاﻟﻌﺳل):

ﻋﺳل٢ﺟزء،ﮔﻼب ١ﺟزء،ﻋرق ﮔﺎوزﺑﺎن١ﺟزء ، ھﻣﮫ را ﺑﺎ ھم روی ﺷﻌﻠﮫ ﻣﻼﯾم ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد .اﮔر ﮐﻣﯽ ﻣﯾﺧﮏ و زﻋﻔران را در ﭘﺎرﭼﮫ ای ﺑﺳﺗﮫ در اﯾن ﻣﺎءاﻟﻌﺳل در ھﻧﮕﺎم ﺟوﺷﯾدن ﺑﮕذارﯾد ﺑﮭﺗر اﺳت.

١٣. ﺷرﺑت ﻟﯾﻣو :

ﻣﻘداری ﺷﮑر را در ظرﻓﯽ رﯾﺧﺗﮫ و آﻧﻘدر آﺑﻠﯾﻣوی ﺗﺎزه ﺑر آن ﺑﻔﺷﺎرﯾد ﮐﮫ روﯾش را ﺑﮕﯾرد ،ﺳﭘس ﯾﮏ ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﻣﺧﻠوط را در ظرﻓﯽ درﺑﺳﺗﮫ در دﻣﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾد ﺳﭘس ﺻﺎف ﮐرده ﺑﺎ ﻗدری دﯾﮕر آب ﻟﯾﻣو ﺑﮫ ﻗوام ﺑﯾﺎورﯾد.ﻣﺎﯾﮫ ﺷرﺑت ﻓوق را در ھﻧﮕﺎم ﻣﺻرف ﺑﺎ آب رﻗﯾق ﮐرده و ﺑﻧوﺷﯾد.

14. ﺷرﺑت زرﺷﮏ:

آب زرﺷﮏ 400 ﮔرم، آب ﺳﯾب رﺳﯾده 400 ﮔرم، آب ﻟﯾﻣوﺗرش ﺗﺎزه ٢٠٠ ﮔرم، ﺑﺎ ﻣﻘداری ﺷﮑر ﯾﺎ ﻋﺳل ﺑﮫ ﻗوام ﺑﯾﺎورﯾد. اﮔر زرﺷﮏ ﺗﺎزه ﺑرای آﺑﮕﯾری ﻧﺑود، ﻣﻘداری زرﺷﮏ ﺧﺷﮏ را در ۴ ﺑراﺑر آن آب ﯾﮏ ﺷب ﺑﺧﯾﺳﺎﻧﯾد و روز ﺑﻌد ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد ﺗﺎ آب آن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳوم ﺑرﺳد.

ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎی ﮔرم:

 •  ﺑﮫ ﺟﺎی ﭼﺎی، ﻗﮭوه و ﻧﺳﮑﺎﻓﮫ از ﻣوارد زﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﺷود:

١. دم ﮐرده ﭼوب دارﭼﯾن ﻧﺻف ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری، ھل ﺳﺑز ﺧرد ﺷده ۵ ﻋدد، ﻧﺻف ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری ﮔل ﺳرخ ﺧﺷﮏ، زﻋﻔران ﻧﯾم ﮔرم، ﺑﮫ ﻋﻼوه ﮐﻣﯽ ﻋﺳل

٢. دم ﮐرده ﻧﺻف ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری دارﭼﯾن، ﻧﺻف ﺑﻧد اﻧﮕﺷت زﻧﺟﺑﯾل، ﻧﺻف ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری ﺑﮭﺎرﻧﺎرﻧﺞ ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﻋﺳل

٣. دم ﮐرده ﺑﮫ و ﺳﯾب:

ﺑﮫ و ﺳﯾب رﻧده ﺷده ﺧﺷﮏ ﺷده را ﻣﺧﻠوط ﮐرده و ﺑﺎ آب ﺟوش دم ﮐرده ﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد. در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻋﺳل ﺷﯾرﯾن ﮐﻧﯾد.

ﻣﯾوه :

ﺳﯾب ﺷﯾرﯾن رﺳﯾده، ﮔﻼﺑﯽ، آﻧﺎﻧﺎس، ﺑﮫ، ﺗوت، ﺗﻣﺷﮏ، ﺷﺎھﺗوت، اﻧﺎر ﺷﯾرﯾن، رﯾواس، ﺗﻣرھﻧدی، اﻧﮕور ﻗرﻣز

رژﯾم ﺳﯾر و ﻟﯾﻣوﺗرش:

٣٠ ﺣﺑﮫ ﺳﯾر ﭘوﺳت ﮔرﻓﺗﮫ را ﺑﺎ۵ﻋدد ﻟﯾﻣو ﺗرش ﺗﺎزه ﺑﺎ ﭘوﺳت ﮐﮫ ﭼﻧد ﺑرش روی ﭘوﺳت آن زده ﺷده در ﻣﺧﻠوط ﮐن رﯾﺧﺗﮫ ﺗﺎ ﺧﻣﯾر ﺷود. ﺧﻣﯾر ﺑﮫ دﺳت آﻣده را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯾﺗر آب روی ﺷﻌﻠﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﺑﮫ ﺟوش رﺳﺎﻧده ﺷﻌﻠﮫ را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺳرد ﺷود . ﺳﭘس آن را ﺻﺎف ﻧﻣوده و در ﯾﺧﭼﺎل ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾد . 50 ﺳﯽ ﺳﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ اﺳﺗﮑﺎن ﺗﺎ ﭼﮭل روز ﻣﺻرف ﺷود.

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *