ﺗداﺑﯾر ﮐراتینین ﺑﺎﻻ- آﻟﺑوﻣینوری

 

ﺗداﺑﯾر ﮐراﺗﯾﻧﯾن ﺑﺎﻻ- آﻟﺑوﻣﯾﻧوری:

ﺻﺑﺢ ﻧﺎﺷﺗﺎ:

ﯾﮏ ﻟﯾوان ﻣﺧﻠوط ﻋرق ﺧﺎرﺷﺗر و ﺧﺎرﺧﺎﺳﮏ ( از ھرﮐدام ﻧﺻف ﻟﯾوان) داغ ﮐرده + ٢ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری ﺳﮑﻧﺟﺑﯾن ﻋﺳﻠﯽ ﺳﺎده + ٢ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری ﺧﺎﮐﺷﯾر و ١ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری ﺗﺧم ﮐﺗﺎن، ﮔرم ﻣﯾل ﺷود.

سکنجبین عسلی ساده :دو واﺣد ﺳرﮐه ، ۵ واﺣد ﻋﺳل و ﭼﮭﺎر واﺣد آب را ﻣﺧﻠوط ﮐرده و ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد و ﮐف آن را ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﮫ ﻗوام آورﯾد.

ﯾﮏ ﺳﺎﻋت ﺑﻌد: ﯾﮏ ﻟﯾوان آب اﻧﮕور ﺷﯾرﯾن ﺗﺎزه ﺑدون ﭘوﺳت و ھﺳﺗﮫ (در ﺻورت اﻣﮑﺎن آب اﻧﮕور ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﻣﺣﺳوب ﺷود و ﺑﻌد از آن ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﻣﯾل ﻧﺷود.)

اﻣﺎ در ﺻورت ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻣﺻرف ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ: ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﺑﻌد از آب اﻧﮕور ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣل:

ﻣرﺑﺎی ﺳﯾب، ﻣرﺑﺎی اﻧﺟﯾر ﯾﺎ ٧-۵ ﻋدد اﻧﺟﯾر در ﺷﯾر ﭘﺧﺗﮫ ﯾﺎ ھﻣﺎن ﻣﻘدار اﻧﺟﯾر در ﺷﯾره اﻧﮕور ﭘﺧﺗﮫ ﯾﺎ ﻋﺳل اﻧﺟﯾر ﯾﺎ رب ﺑﮫ و رب ﺳﯾب ﺑﺎ ﻧﺎن

عسل انجیر : ﻣﻘداری اﻧﺟﯾر را در ظرﻓﯽ رﯾﺧﺗﮫ و ﺑﮫ آن اﻧدازه آب ﺑر آن ﻣﯽاﻓزاﯾﻧد ﮐﮫ اﻧﺟﯾرھﺎ در زﯾر آب ﻗرار ﮔﯾرﻧد و آن را ﻣﯽﺟوﺷﺎﻧﻧد و ھر وﻗت ﻣﻘدار آب ﮐم ﺷد آب ﺑر آن ﻣﯽاﻓزاﯾﻧد ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺳطﺢ آب در دﯾﮓ ﺛﺎﺑت ﺑﻣﺎﻧد و ﺑﮫ آن ﺣرارت ﻣﻼﯾم ﻣﯽدھﻧد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺟﯾرھﺎ ﺧوب ﻟﮫ ﺷوﻧد. ﺳﭘس ﺻﺎف ﻣﯽﮐﻧﻧد و آب آن را دوﺑﺎره ﺣرارت ﻣﯽدھﻧد ﺗﺎ ﻏﻠﯾظ ﺷود. ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم وزن ﻣﺎﯾﻊ ﺑدﺳت آﻣده ﺷﮑر ﯾﺎ ﺗرﻧﺟﺑﯾن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﻧد و ﺣرارت دھﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗوام ﻋﺳل ﺑرﺳد.

رب سیب:آب ﺳﯾب رﺳﯾده ﺷﯾرﯾن را ﺑﮕﯾرﯾد و در ظرﻓﯽ ﺑرﯾزﯾد و روی ﺣرارت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ روش ﺑن ﻣﺎری(ﻣﺛﻼ روی ﮐﺗری در ﺣﺎل ﺟوش) ﻗرار دھﯾد، آﻧﻘدر ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﻏﻠﯾظ ﺷود و ﺑﮫ ﻗوام رب ﺑرﺳد.

ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺎن ﻓﻘط از ﻧﺎﻧﮭﺎی زﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﺷود:

١. ﺟو ﭘوﺳت ﮐﻧده ١ ﮐﯾﻠو + ﺗﺧم اﻧﯾﺳون ﭘودر ﺷده ١٠٠ ﺗﺎ ٢٠٠ ﮔرم+ روﻏن زﯾﺗون ١ ﻗﺎﺷق ﻏذا ﺧوری + روﻏن ﮐﻧﺟد ١ ﻗﺎﺷق ﻏذا ﺧوری + ﺷﯾر ﻣﺣﻠﯽ ١ ﻟﯾوان + ﮐﻧﺟد ﺑو داده و ﭘودر ﺷده ١٠٠ ﺗﺎ ٢٠٠ ﮔرم + ﺷﯾره اﻧﮕور ٢ﻗﺎﺷق ﻏذا ﺧوری (وﺳط ﺧﻣﯾر رﯾﺧﺗﮫ ﺷود)+ ﭘودر ﮔزﻧﮫ ﻣﻘداری + رب اﻧﺎر ﻣﻘداری ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧﻣﯾر درآورده و ﺑﺎ ﻣﺧﻣرﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎن ﭘﺧﺗﮫﺷود.

٢. ﻧﺎﻧﯽ ﻣرﮐب از آرد ﺑرﻧﺞ + ﻣﻐز ﮔردو + ﻣﻐز ﺑﺎدام ﺷﯾرﯾن+ ﻣﻐز ﺗﺧم ﮐدو+ ﻓﻧدق + ﭘﺳﺗﮫ + ﻣﻐز ﺗﺧم ﺧرﺑزه و اﻣﺛﺎل اﯾﻧﮭﺎ را ﭘودر ﮐرده و ﮐﻣﯽ ﺷﯾر + ﺷﯾره اﻧﮕور ﺑﮫ ﺧﻣﯾر ﻧﺎن اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و ﺑﺎ ﻣﺧﻣر ﺧﻣﯾر را ﺑﮫ ﻋﻣل آورده و ﻧﺎن را ﺑﭘزﯾد.

طرز اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺧﻣر: در ﯾﮏ اﺳﺗﮑﺎن ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﭼﺎﯾﺧوری ﻣﺧﻣر- ﮐﮫ ﻗﺑﻼ از ﻧﺎﻧواﯾﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﮐرده اﯾد- ﺑرﯾزﯾد. ﺑﮫ اﻧدازه ﻧوک ﻗﺎﺷق ﭼﺎﯾﺧوری ﺷﮑر و ﮐﻣﯽ آب وﻟرم – دﻗت ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آب ﻧﮫ ﮔرم و ﻧﮫ ﺳرد ﺑﺎﺷد- اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و روی اﺳﺗﮑﺎن را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد و ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ در ﻣﺣﯾط ﻧﯾم ﮔرم ﻗرار دھﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘف ﮐرده و ﺣﺟم ﻣﺧﻠوط آب و ﻣﺧﻣر زﯾﺎد ﺷود. ﺳﭘس ﻣﺧﻣر را ﺑﮫ ﺧﻣﯾر اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣوده و روی ﺧﻣﯾر را ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣدت ﻧﯾم ﺳﺎﻋت در ﻣﺣﯾط ﻧﯾم ﮔرم ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ ﺧﻣﯾر ﺑﮫ ﻋﻣل ﺑﯾﺎﯾد. ﺳﭘس داﺧل ﻓر ﯾﺎ روی ﮔﺎز ﻧﺎن را ﺑﭘزﯾد

ﻣﯾﺎن وﻋده:

 • ﻣﻐز ١٠ ﻋدد ﺑﺎدام ﺧﺎم  ﭘوﺳت ﮐﻧده، ٧ ﻋدد ﭘﺳﺗﮫ ﺧﺎم، ٧ ﻋدد ﻓﻧدق ﺧﺎم، ٢٠ ﻋدد ﻣوﯾز، ٢ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری ﮐﻧﺟد ﺑوداده، ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﭼﺎﯾﺧوری رازﯾﺎﻧﮫ، ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﭼﺎﯾﺧوری ﺗﺧم ﮐرﻓس، ﮐﻣﯽ ﭘودر ﻧﺎرﮔﯾل و ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﭼﺎﯾﺧوری ﺳﯾﺎھداﻧﮫ را ﮐوﺑﯾده (ﺳﯾﺎھداﻧﮫ طوری ﮐوﺑﯾده ﺷود ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼ آرد ﺷود) ﺑﺎ ﺷﮑر ﯾﺎ ﻧﺑﺎت، ﺳﺎﻋت ١٠ ﺻﺑﺢ و ۴ﻋﺻر ﻣﯾل ﺷود.
 • ۵ ﮔرم ﺗﺧم ﮔﺷﻧﯾز+١٠ ﮔرم ﺷﮑر ﺗﯾﻐﺎل ﮐوﺑﯾده ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺷﮑر ﺳﻔﯾد ﻣﺧﻠوط و ۶ ﻋﺻر ﻣﯾل ﺷود.

ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم:

 • ﻣﺻرف روزاﻧﮫ ﻧﻣﮏ روزاﻧﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﮐم ﺷود.
 • ﻣوﻗﻊ طﺑﺦ ﻏذاھﺎ ﯾﮏ اﺳﺗﮑﺎن آب آھن ﺗﺎب در ﻏذا رﯾﺧﺗﮫ ﺷود.

اﻟف) ﺳوپ ﻣﺧﺻوص ﮐﻠﯾﮫ ھر روز اﺳﺗﻔﺎده ﺷود:

١. ﭘﯾﺎز ﻓراوان، ﺟو و ﻣﺎش ﭘوﺳت ﮐﻧده، ﺳﯾﺎه داﻧﮫ، ﭘوﺳت ﺧرﺑزه و ھﻧدواﻧﮫ، ﮔزﻧﮫ، ﺷﺎﺧﮫ ﻧﺎزک اﻧﮕور، ﭘوﺳﺗﮫ داﺧﻠﯽ ﺳﻧﮕدان ﻣرغ، ﭘودر ﺗﺧم ﺧرﺑزه، ﺧﺎرﺧﺳﮏ و ﺧﺎرﺷﺗر، ﺧﺎرﺧﺳﮏ و ﺧﺎرﺷﺗر ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﭘﺧﺗﮫ و ﺑﮫ ﻗوام آورده ﺷوﻧد ﺳﭘس ﺑﮫ ﺳوپ اﺿﺎﻓﮫ ﺷود.

٢. ﯾﮏ اﺳﺗﮑﺎن ﺑرﻧﺞ را در ٨ ﺑراﺑر آب، ﺳﺑوس ﮔﻧدم، ﺟو، ﮐدو ﻣﺳﻣﺎﯾﯽ، ﺑﺎل ﻣرغ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﮔوﺷت ﺑﻠدرﭼﯾن، روﻏن زﯾﺗون و ﭘﯾﺎز ﻓراوان ﺑﭘزﻧد. ﻋﻼوه ﺑر آن ﺑﮫ ﺳوپھﺎ ﺗرب ﺳﯾﺎه، ﺷﻠﻐم، ھوﯾﺞ و ﺳﯾب اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.

ب) ﺳﺎﯾر ﻏذاھﺎ:

 • آش اﻧﺎر:

ﺑرﻧﺞ را در آب ﻧﯾم ﭘز ﮐرده، آب اﻧﺎر ﺗرش ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺷﮑر، ﯾﺎ آب اﻧﺎر ﺷﯾرﯾن و ﮐﻣﯽ آب ﺑﮫِ ﺷﯾرﯾن ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده ﺑﺎ ﮐﻣﯽ روﻏن ﺑﺎدام ﺷﯾرﯾن ﯾﺎ ﺷﯾره ﻣﻐز ﺑﺎدام ﺷﯾرﯾن ﭼﻧد ﺟوﺷﯽ داده ﺗﺎ ﭼﺎﺷﻧﯽ ﺟذب ﺑرﻧﺞ ﺷود. در ھﻧﮕﺎم ﭘﺧﺗن، ﻧﻌﻧﺎع ﺗﺎزه، ھل، دارﭼﯾن، داﻧﮫ ﻣوﯾز، ﭘﯾﮫ اطراف ﮐﻠﯾﮫ ﺑز (در ﺻورت اﻣﮑﺎن) و ﮐﻣﯽ ﮔوﺷت ﺟوﺟﮫ ﻣرغ ﯾﺎ ﺑره در آن ﺑرﯾزﯾد.

 • ﺧورﺷت ﮐرﻓس ﺑﺎ زﯾره
 • ﻣﺎش ﭘﻠو ﺑﺎ ﮔوﺷت ﭘرﻧدﮔﺎن
 • ﻧﺧوداب : ﻣﻘداری ﻧﺧود را 24 ﺗﺎ 48 ﺳﺎﻋت در آب ﺧﯾﺳﺎﻧده، ﺗﺎ ﻧﻔﺎﺧﯾت آن ﮐم ﺷود. ﺳﭘس ھﻣراه ﺑﺎ ﮔوﺷت ﭘرﻧدﮔﺎن ﻣﺛل ﺟوﺟﮫ ﺧروس ﯾﺎ ﺟوﺟﮫ ﻣرغ ﯾﺎ ﮐﺑوﺗر و… و ﭘﯾﺎز و ﻣﺎش در آب ﺑﭘزﯾد و ﮐف آن را ﺑﮕﯾرﯾد. ﺳﭘس ﭘوﻧﮫ، ﮐرﻓس، ﻣﻐز ﺑﺎدام و زﯾره اﻓزوده ﺷود.
 • ﺟوﺟﮫ ﮐﺑﺎب ﯾﺎ ﮐﺑﺎب ﺳﺎﯾر ﭘرﻧدﮔﺎن (ﺧروس، ﮐﺑوﺗر، ﺑﻠدرﭼﯾن و …)
 • واﻟﮏ ﭘﻠو: و اﻟﮏ 500 ﮔرم ،ﺑرﻧﺞ ۴ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ،روﻏن، ﻧﻣﮏ اﺑﺗدا ﺑرﻧﺞ را ﺑﺷوﯾﯾد و ﺧﯾس ﮐﻧﯾد.واﻟﮏ ھﺎ را ھم ﺑﺷوﯾﯾد و ﮐﻣﯽ درﺷت ﺧرد ﮐﻧﯾد. ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد واﻟﮏ ھﺎ را ﺑﺎ ﻗﯾﭼﯽ ﻣﺧﺻوص آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺧرد ﮐﻧﯾد.ﺑﮭﺗر اﺳت اﯾن ﭘﻠو را ﺑﮫ ﺻورت دﻣﯽ درﺳت ﮐﻧﯾد، زﯾرا ﺳﺑزی واﻟﮏ ﮐﻣﯽ ﺿﺧﯾم ﺗر از ﺳﺑزی ھﺎی دﯾﮕر اﺳت و اﺣﺗﯾﺎج دارد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﭘزد.ﺑرﻧﺞ و واﻟﮏ را ھﻣراه ﻧﻣﮏ، روﻏن و ﻣﻘدار ﻻزم آب داﺧل ﻗﺎﺑﻠﻣﮫ ای ﺑرﯾزﯾد و ﻣﺧﻠوط ﮐﻧﯾد. ﺳﭘس ﻗﺎﺑﻠﻣﮫ ﻣواد را روی ﺣرارت ﺑﮕذارﯾد و اﺑﺗدا ﺣرارت اﺟﺎق را زﯾﺎد ﮐﻧﯾد وﻗﺗﯽ آب ﺑرﻧﺞﺗﻘرﯾﺑﺎً ﺗﻣﺎم ﺷد ﺣرارت ﮔﺎز را ﮐم ﻧﻣﺎﯾﯾد و در ﻗﺎﺑﻠﻣﮫ را ﺑﺑﻧدﯾد ﺗﺎ دم ﺑﮑﺷد.
 • ﻧﺎن ﻣﺧﺻوص ﮐﻠﯾﮫ ﺑﺎ ﮐﻧﺟد ﭘﺧﺗﮫ ﺷده در ﺷﯾره اﻧﮕور
 • ﻧﺎن ﻣﺧﺻوص ﮐﻠﯾﮫ ﺑﺎ ﻓﺎﻟوده ﺳﯾب٤

طرز ﺗﮭﯾﮫ ﻓﺎﻟوده ﺳﯾب: ﺳﯾب ﺷﯾرﯾن رﺳﯾده ﭘوﺳت ﮐﻧده رﻧده ﺷده ﺑﺎ ﮔﻼب و ﻋﺳل و ﮐﻣﯽ زﻋﻔران

 • ﻧﺎن ﻣﺧﺻوص ﮐﻠﯾﮫ ﺑﺎ ﺣﻠوای ﻣﺎش

طرز ﺗﮭﯾﮫ ﺣﻠوای ﻣﺎش: ﯾﮏ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎش ﭘوﺳت ﮐﻧده را ﺑﮑوﺑﯾد و ﺑﺎ روﻏن ﮐﻣﯽ ﺗﻔت دھﯾد. ٢ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺷﯾر اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و روی ﺣرارت ﻣﻼﯾم ھم ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ ﮐﻣﯽ ﻏﻠﯾظ ﺷود. ﺳﭘس ﻣﻘداری ﻋﺳل اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد و ﻣرﺗب ھم ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ ﺧﻣﯾر ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺳﻔﺗﯽ ﺑﮫ دﺳت آﯾد. ﭘﯾش از ﺑرداﺷﺗن ﯾﮏ ﭼﮭﺎرم ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﻣﻐز ﺑﺎدام ﭘوﺳت ﮐﻧده ﺧرد ﺷده و ﮐﻣﯽ زﯾره ﺳﺑز اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و از روی ﺣرارت ﺑردارﯾد.

ﻧوﺷﯾدﻧﯽ: (آب و ﭼﺎی اﺻﻼ ﻣﺻرف ﻧﺷود و ﺑﮫ ﺟﺎی آﻧﮭﺎ از ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎی زﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﺷود)

 • ﻣﺧﻠوط آب ﺷﻠﻐم، آب ﺗرب، آب ھوﯾﺞ، آب ﺳﯾب، آب ﮐﺎھو روزی ۴ اﺳﺗﮑﺎن ﺣﺗﻣﺎ ﻣﯾل ﺷود.(ﺳﺎﻋت ١٠ ﺻﺑﺢ، ١٢ ظﮭر، ۴ ﻋﺻر، ٨ ﺷب)( اﮔر ﻓﺻل ھﻧدواﻧﮫ اﺳت، ﮐﻣﯽ آب ھﻧدواﻧﮫ ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺧﻠوط آﺑﻣﯾوه اﺿﺎﻓﮫ ﺷود)

طرز ﺗﮭﯾﮫ آب ﺗرب: ﺗرب را ﺑﺎ ﮐﺎرد ورﻗﮫ ورﻗﮫ ﮐرده، ﮐﺎرد را ﺑﺎ ﻋﺳل آﻏﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ورﻗﮫ ھﺎی ﺗرب ﺑﻣﺎﻟﯾد. ﺳﭘس آﻧﮭﺎ را در آﺑﮑش رﯾﺧﺗﮫ و آﺑﮑش را روی ﮐﺎﺳﮫ ای ﻗرار دھﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ آب زﻻﻟﯽ از آن ﺗراوش ﮐﻧد. آب ﺑﮫ دﺳت آﻣده را ﺑﮫ ﻋﻧوان آب ﺗرب ﻣﺻرف ﻧﻣﺎﯾﯾد.

 • ﺗﺧم ﺧرﺑزه 15 ﮔرم، ﺗﺧم ﮔﺷﻧﯾز ١٠ ﮔرم، ﺗﺧم ﮔرﻣﮏ (ﯾﺎ ﺗﺧم ﺧﯾﺎر ﯾﺎ ﺗﺧم ﺧﯾﺎرﭼﻧﺑر(ﺧﯾﻠﯽ ﺑﮭﺗر اﺳت))١٠ ﮔرم، ﺗﺧم ﺧرﻓﮫ ۵ ﮔرم در ﻋرق ﺧﺎرﺷﺗر و ﺧﺎرﺧﺎﺳﮏ ﺧﯾﺳﺎﻧده ﺷﯾره ﮐﺷﯾده روزی ٣ ﺑﺎر ﻣﯾل ﺷود.(١١ ﺻﺑﺢ، ۵ ﻋﺻر، ١٠ ﺷب)

در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻼوه ﺑر ﻧوﺷﯾدن آﺑﻣﯾوه ﻓوق ﺗﺷﻧﮫ ﺷدﯾد:

 • ﻣﺎء اﻟﺷﻌﯾر طﺑﯽ: ﺟو ﭘوﺳت ﮐﻧده را ﺑﺎ ١٠ ﺗﺎ 15 ﺑراﺑر آب ﺧﯾﺳﺎﻧده روی ﺷﻌﻠﮫ ﻣﻼﯾم ﻗرار دھﯾد. ﺑﮫ ﻣﺣض ﺷﮑﻔﺗﮫ ﺷدن ﺟوھﺎ، آن را از روی ﺣرارت ﺑرداﺷﺗﮫ ﺳرد ﮐرده و ﺻﺎف ﮐﻧﯾد و ﻧﯾم ﮔرم ﺑﻧوﺷﯾد.
 • ﺷرﺑت ﻟﯾﻣو: ﻣﻘداری ﺷﮑر را در ظرﻓﯽ رﯾﺧﺗﮫ و روﯾش را ﺑﺎ آب ﻟﯾﻣوﺗرش ﺗﺎزه ﺑﭘوﺷﺎﻧﯾد و ﯾﮏ ﺷب در ظرف در ﺑﺳﺗﮫ در ھوای ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑﮕذارﯾد ﺑﻣﺎﻧد. ﺳﭘس ﺻﺎف ﮐرده و ﺑﺎ ﻣﻘداری دﯾﮕر آﺑﻠﯾﻣو روی ﮐﻣﯽ ﺣرارت ﺑﮫ ﻗوام آورﯾد. ﻣوﻗﻊ ﻣﺻرف ﺑﺎ ﻣﺧﻠوط آب آھن ﺗﺎب و ﻋرﻗﯾﺎت ﺧﺎرﺷﺗر و ﺧﺎرﺧﺎﺳﮏ رﻗﯾق ﺷده ﻣﯾل ﺷود.

ﺑﮫ ﺟﺎی ﭼﺎی:

 • ﺟوﺷﺎﻧده رﯾﺷﮫ ﺷﯾرﯾن ﺑﯾﺎن ١٠ ﮔرم، رﯾﺷﮫ ﮐﺎﺳﻧﯽ 15 ﮔرم، رﯾﺷﮫ ﮐرﻓس ٢٠ ﮔرم، رﯾﺷﮫ رازﯾﺎﻧﮫ ١٠ ﮔرم، اﮐﻠﯾل ۵ ﮔرم، زﯾره ﺳﺑز ۵ ﮔرم، ﭘوﺳت ﺑﯾد 15 ﮔرم، وج ۵ ﮔرم،ﻋﻧﺎب ٢٠ ﻋدد در ﻋرق ﺧﺎرﺧﺎﺳﮏ و ﺧﺎرﺷﺗر و ﺑﺎ 50 ﮔرم ﺗرﻧﺟﺑﯾن ﺷﯾرﯾن ﺷود. روزی ٣ ﻣرﺗﺑﮫ ھر ﺑﺎر ﯾﮏ اﺳﺗﮑﺎن ﺣﺗﻣﺎ ﻣﯾل ﺷود.

ﻣﯾوه:

 • ﺳﯾب، ﺑﮫ، اﻧﺎر ﺷﯾرﯾن، اﻧﮕور ﺷﯾرﯾن، ﮔﻼﺑﯽ، ھوﯾﺞ

ﺳﺎﯾر دﺳﺗورات (ﺑﺎ ﺻﻼﺣدﯾد و ﺗﺣت ﻧظر ﭘزﺷﮏ):

 • روﻏن ﻣﺎﻟﯽ روی ﮐﻠﯾﮫ ھﺎ ﺑﺎ روﻏﻧﮭﺎی ﮔرم (زﯾﺗون، ﺑﺎﺑوﻧﮫ، ﻗﺳط و …) روزاﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده و ﺳﭘس ﺣوﻟﮫ ﺧﺷﮏ داغ ﯾﺎ اطوی داغ روی ﯾﮏ ﺣوﻟﮫ ١ دﻗﯾﻘﮫ روی ﮐﻠﯾﮫ ھﺎ ﻗرار داده ﺷود. ﺳﭘس در ﺑﻘﯾﮫ اوﻗﺎت ﺷﺎل ﭘﺷﻣﯽ ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ای دور ﮐﻠﯾﮫ ھﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺷود و ﮐﻠﯾﮫ ھﺎ از ﺳرﻣﺎ ﻣﺣﻔوظ ﺑﻣﺎﻧد.
 • ﺑﺎدﮐش ﮐﻠﯾﮫ ھﺎ ﯾﮏ روز در ﻣﯾﺎن اﻧﺟﺎم ﺷود.
 • در ﺑﯾﻣﺎران ﮔرم ﻣزاج: ﻣﻘداری آﻟﺑﺎﻟو (ﺑﯽ ﻧﻣﮏ) را در ﯾﮏ ﻟﯾوان آب ﺟوش رﯾﺧﺗﮫ، ﭼﻧد ﮔرم ﻋﺳل اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده ، ﺷب ﺧﯾﺳﺎﻧده و ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﺑدھﻧد.
 • ١٢٠ﮔرم ﺗرﻧﺟﺑﯾن را در ﺣدود ٣ ﻟﯾوان ﺷﯾر ﺗﺎزه ﮔﺎوی رﯾﺧﺗﮫ و روی ﺷﻌﻠﮫ ﻣﻼﯾم ﮔذاﺷﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﻧﻌﻘد ﺷود (ﺑﮫ ﻗوام آﯾد) ﺳﭘس ١٠ درم ﺛﻌﻠب ﻣﺻری ﺳﺎﯾﯾده ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و روزی ٢ ﺑﺎر ﺻﺑﺢ ﻧﺎﺷﺗﺎ و ﺷب ﻗﺑل ﺧواب ﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
 • ﺗﻧﻘﯾﮫ از ﺷﮑر ﺳرخ 50 ﮔرم، ﮔل ﺧطﻣﯽ ١٠ ﮔرم، ﮔل ﭘﻧﯾرک ١٠ ﮔرم، ﺗﺎﺟرﯾزی ٢٠ ﮔرم، ﮔزﻋﻠﻔﯽ ١٠ ﮔرم، + ﮐﻣﯽ زھره ﮔﺎو

ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم: ﻣﺻرف ﺳﻧﺑل اﻟطﯾب در آﻟﺑوﻣﯾﻧوری ﻣﻣﻧوع اﺳت.

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *