تدابیر بارداری

((تدابیر دوره بارداری))

 

ﺑﮭداﺷت ﺑﺎرداری:

ﻧﺑﺎﯾدھﺎ:

ﭘرھﯾز از ﯾﺑوﺳت

ﭘرھﯾز از ﺣﻣﺎم زﯾﺎد

ﭘرھﯾز از ﺣرﮐﺎت و ورزﺷﮭﺎی ﺳﻧﮕﯾن

ﭘرھﯾز از ﻧزدﯾﮑﯽ زﯾﺎدﺧﺻوﺻﺎً در اواﺋل ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و اواﺧر آن و ﻣﺧﺻوﺻﺎً در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اول ﭘرھﯾز از زﻣﯾن ﺧوردن و ﺿرﺑت ﺧوردن

ﭘرھﯾز از ﭘرﺧوری و ﮐمﺧوری

ﭘرھﯾز از ﻏم و اﻧدوه ﺧﺻوﺻﺎً در زﯾر ﯾﮏ و ﻧﯾم ﻣﺎه و ﺑﺎﻻی ھﺷت ﻣﺎه ﭘرھﯾز از ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺷدﯾد، ﺻداھﺎ و ﺑوھﺎی ﺷدﯾد ﭘرھﯾز از ﻧﺷﺎﻧدن طﻔل دﯾﮕر ﺑر ﺷﮑم

ﭘرھﯾز از ﻓﺻد، ﺣﺟﺎﻣت، اﺳﮭﺎل و ﻗﯽ ﻣﮕر در ﺻورت ﺿرورت ﭘرھﯾز از ھر ﭼه ﺑﺎﻋث ﺳﻘط اﺳتﺧﺻوﺻﺎً زﯾر ۵.١ ﻣﺎه وﺑﺎﻻی ٨ ﻣﺎه

ﭘرھﯾز از ﺑرداﺷﺗن اﺷﯾﺎء ﺳﻧﮕﯾن

ﭘرھﯾز از دوﯾدن و ﮐوﺑﯾدن اﺷﯾﺎء ﺑﮫ ﺳرﻋت و ﻗوت ﮐﮫ ﺟﻧﯾن ﺗﮑﺎن ﺷدﯾد ﺑﺧورد

ﭘرھﯾز از ﺑرداﺷﺗن ﺑﺎر ﺳﻧﮕﯾن ﺑر ﺷﮑم ﯾﺎ ﭘﺷت ﯾﺎ ﭘﮭﻠو

ﭘرھﯾز از ﻣﺎﻟﯾدن روﻏن ﺑﮫ ﺳر

ﭘرھﯾز از ﻓرﯾﺎد زدن

ﺑﮭداﺷت ﺑﺎرداری:

ﺑﺎﯾدھﺎ:

ﻟﯾﻧت ﻣزاج ﺑﺎﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻠﯾﻧﺎت ﺳوپھﺎی ﭼرب اﺳت.

ورزش ﻣﻌﺗدل و ﭘﯾﺎده روی ﻣﻼﯾم

اﻓزاﯾش ﺣﻣﺎم رﻓﺗن ﻧزدﯾﮏ زاﯾﻣﺎن

ﭘوﺷﺎﻧدن زﯾر دﻧده ھﺎ ﺑﺎ ﭘﺎرﭼه ﻧرم

ﻣﺎﻟﯾدن روﻏنھﺎی ﻗﺎﺑض ﮔرم ﻣﻌطر ﺑرﺷﮑم

ﺧوردﻧﯽھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای زﻧﺎن ﺑﺎردار:

ﻣﯾوه ھﺎ: ﻣوﯾز، ﺑﮫ ﺷﯾرﯾن، ﺳﯾب ﺷﯾرﯾن، ﮔﻼﺑﯽ ﺷﯾرﯾن، ﺑﺎدام،ﭘﺳﺗﮫ، ﻣوﯾز، ﻓﻧدق،اﻧﺎر ، اﻧﮕور، اﻧﺟﯾر، آﻟو زردآﻟو.

ﻣواد ﻏذاﯾﯽ: ﻧﺎن ﺧوب و ﺑرﺷﺗﮫ، ﺷورﺑﺎھﺎی دارای زﯾره، زرده ﺗﺧم ﻣرغ، روﻏن زﯾﺗون،ﺷﯾر، ﮐره طﺑﯾﻌﯽ، ﻋﺳل، ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﺧﺎم و ﭘﺧﺗﮫ، ﮔوﺷت ﮔوﺳﻔﻧد ﺟوان، ﮔوﺷت ﺟوﺟﮫ ﻣرغ، ﮔوﺷت ﮐﺑﮏ و ﺑﻠدرﭼﯾن

ﺗوﺿﯾﺣﺎت:

ﺧوردن ﺳﯾب ﺗوﺳط ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﻋﻼوه ﺑر ﺗﻣﺎم ﻣواد ﻣﻐذی ﺧواص ﻣﻔﯾد، ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﮐودک در آﯾﻧده از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ آﻟرژی ﻣﺻون ﺑﻣﺎﻧد.

ﻣﺻرف اﻧﮕور در ﺑﺎرداری ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻓﺷﺎر ﺧون و ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ در زن ﺑﺎردار ﻣﯽ ﺷود.

ﺧوردن اﻧﺎر در ﺑﺎرداری ﻋﻼوه ﺑر ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺧون در ﻣﺎدر و ﺟﻧﯾن و ﻏذا رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ اﻋﺿﺎی ﺟﻧﯾن، ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل اﺳﺗﺧوان و ﻏﺿروف ﺳﺎﻟم در ﺟﻧﯾن ﮐﻣﮏ ﻧﻣوده و ﻋﻼوه ﺑر اﯾن از ﻣﻐز و دﺳﺗﮕﺎه ﻋﺻﺑﯽ ﺟﻧﯾن در ﻣﻘﺎﺑل آﺳﯾب ﻧﺎﺷﯽ از زاﯾﻣﺎن ﺳﺧت ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد.

زرده ﺗﺧم ﻣرغ ﻋﻼوه ﺑر ھﺿم راﺣت و ﺗوﻟﯾد اﺧﻼط ﻣﻧﺎﺳب و ﺧون ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺧوب در ﺑدن ﻣﺎدر و ﺟﻧﯾن، دارای ﻣﺎده ای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺑﺎﻓت ﻋﺻﺑﯽ ﺳﺎﻟم در ﺟﻧﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﻣﺻرف ﮔوﺷت ھﺎی ذﮐر ﺷده در ﺣد اﻋﺗدال از ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی ﺣرﮐﺗﯽ، ذھﻧﯽ و ادراﮐﯽ ﺟﻧﯾن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرده و ﺑﮫ وزن ﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب ﺟﻧﯾن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد. ﻣﺻرف ﻣﻠﯾﻧﺎت

ﺧوردﻧﯽ ھﺎی ﻣﺿر ﺑرای زﻧﺎن ﺑﺎردار:

در دوران ﺑﺎرداری از ﻣﺻرف ﺑﻌﺿﯽ از ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣﺛل زرﺷﮏ، ﮐرﻓس، ﮔﺷﻧﯾز، زﻋﻔران، ﮐﻧﺟد، ﺗرﺷﯾﺟﺎت( ﺳرﮐﮫ، ﺳﯾب ﺗرش، ﻣﺎﺳت ﺗرش)، ﺳﻔﯾده ﺗﺧم ﻣرغ، ﮐﺎﻓﺋﯾن (ﭼﺎی ﭘر رﻧﮓ، ﻗﮭوه، ﻧوﺷﺎﺑﮫ ھﺎی ﮐوﻻ) و ﻧﯾزﺧوراﮐﯽ ھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ و ﺻﻧﻌﺗﯽ، آﺑﻣﯾوه ھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺷده، ﺗﻧﻘﻼت ﻧﺎﺳﺎﻟم، رﻧﮕﮭﺎی ﺧوراﮐﯽ، ﻓﺳت ﻓودھﺎ ، آب ﯾﺦ ، ﺑﺎدﻣﺟﺎن ، ﻋدس،ﮐﺑر، زﯾﺗون ﺗﻠﺦ، ﮔوﺟﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ، ﺧﯾﺎر، ﻣﺎﺳت ، دوغ، ﻣﯾوه ھﺎی ﺑﺎ طﺑﻊ ﺳرد ﻣﺛل ھﻧدواﻧﮫ ،ﻏذاھﺎی آﻣﺎده و ﻓرﯾزری و ﻣﺎﻧده، اﻧواع ﻓﺳت ﻓود، اﻧواع ﺳس ھﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای، اﻧواع ﻧوﺷﺎﺑﮫ و آﺑﻣﯾوه ھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ، ﻏذاھﺎی ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای، ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ، ﻻزاﻧﯾﺎ، ﭘﻧﯾر ﭘﯾﺗزا، ﻗﺎرچ، اﻟوﯾﮫ ، ﮔوﺷت ﮔﺎو و ﮔوﺳﺎﻟﮫ، ﻗﮭوه ، ﻧﺳﮑﺎﻓﮫ، ﮐﺎﮐﺎﺋو، ﭼﺎی ﭘررﻧﮓ، ﻣوز، ﻏذاھﺎی ﺳرخ ﺷده ، ﻏذاھﺎی ﺗﻧد و ﺷور، روﻏﻧﮭﺎی ﻧﺑﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣد و ﻣﺎﯾﻊ ﺻﻧﻌﺗﯽ ، ﻣرغ و ﺗﺧم ﻣرغ ﻣﺎﺷﯾﻧﯽ، ﺷﯾرﯾﻧﯽ ﺟﺎت ﻣﺻﻧوﻋﯽ، ﯾﺦ و ﺣﺑوﺑﺎت ﻧﻔﺎخ ﺑﺎﯾد ﭘرھﯾز ﻧﻣود.

ﻣﻠﯾﻧﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای زﻧﺎن ﺑﺎردار:

ﻏذاھﺎی ﻣﻧﺎﺳب و ﺳوپھﺎی ﭼرب

اﮔر ﻧﺷد:

ﺷﯾر ﺧﺷت

ﻓﻠوس ﺧﯾﺎر ﺷﻧﺑر و روﻏن ﺑﺎدام

ﺗرﻧﺟﺑﯾن ﺑﺎ ﮔﻼب

١٠ ﮔرم ﮔل ﺳرخ ﺧﺷﮏ را ﮐﮫ از ﺗﺧم و ﺑرگ ﺳﺑز ﻏﻼف آن ﭘﺎک ﺑﺎﺷد، ﯾﮏ ﺷب در ﮔﻼب ﺑﺧﯾﺳﺎﻧﯾد ﺻﺑﺢ ﺑﮑوﺑﯾد و ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﻧﺑﺎت ﺷﯾرﯾن ﮐرده و ﻣﯾل ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺗرﮐﯾب ﺣﺎﻓظ ﺟﻧﯾن از زاﯾﻣﺎن زودرس ﻧﯾز ھﺳت.

از ﺧﯾﺳﺎﻧده ١٠- ٧ ﻋدد اﻧﺟﯾر ﺧﺷﮏ و ﭼﻧد آﻟوﺑﺧﺎرای ﺧﺷﮏ در آب و ﻋﺳل ﻗﺑل از ﻧﺎھﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد

ﻣﻠﯾﻧﺎت ﻣﺿر ﺑرای زن ﺣﺎﻣﻠﮫ:

ﮔل ﺑﻧﻔﺷﮫ

ﮔل ﺧﺗﻣﯽ

ﭘﻧﯾرک

ھر ﭼﮫ ﺿﻌﯾف ﮐﻧﻧده ﻗﻠب ﺑﺎﺷد.

ھر ﭼﮫ ﺿﻌﯾف ﮐﻧﻧده ﻣﻌده ﺑﺎﺷد.

ھر ﭼﮫ ﺑﺎﻋث ﺳﻘط ﺷود.

ﺑﯾﺷﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺗداﺑﯾرطب ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺛل ﻓﺻد، ﺣﺟﺎﻣت و اﺳﮭﺎل و ﻗﯽ در زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﮫ:

ﻗﺑل از ۴ ﻣﺎه ﺑﻌداز ٧ ﻣﺎه ﺧﺻوﺻﺎً در ﻣﺎه اول

 

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺳﺎده در ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﺑﺎرداری :

ﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراغ:

از اواﯾل ﺣﻣل ﺗﺎ ﻣﺎه ﭼﮭﺎرم و ﮔﺎھﯽ ﺗﺎ آﺧر ﺣﺎﻣﻠﮕﯽﻣﻌﻣوﻻً ﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراغ ﺑﺎرداری وﺟود دارد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣواد زﯾر ﻣوﺛر اﺳت:

ھل را ﻧﯾم ﮐوب ﮐﻧﯾد و روی آن ﮐﻣﯽ ﮔﻼب ﺑﭘﺎﺷﯾد و در دﺳﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑﺑﻧدﯾد و ﻣدام ﺟﻠوی ﺑﯾﻧﯽ ﺑﮕﯾرﯾد. ﯾﺎ از اﯾن ﮔردﻧﺑﻧدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ داﺧﻠش دﻋﺎ ﻣﯽ ﮔذارﻧد ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد و دﺳﺗﻣﺎل را داﺧل آن ﻗرار دھﯾد و از ﮔردن آوﯾزان ﮐﻧﯾد و ﻣدام ﺑﺑوﯾﯾد.

اﺳﺗﻔﺎده از ھل در ﻏذا ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.

در زﻣﺎن ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع ﺷرﺑت ﮔﻼب ﮐﮫ دﺳﺗورش در اﻧﺗﮭﺎ آورده ﺷده را در ﯾﺧﭼﺎل ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻧﮏ ﺷود. ﺳﭘس ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﭼﺎﯾﺧوری از آن ﺑﺧورﯾد و ۵١ دﻗﯾﻘﮫ ﺻﺑر ﮐﻧﯾد. اﮔر اﺳﺗﻔراغ ﻧﮑردﯾد، ﻣﺟددا ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﭼﺎﯾﺧوری دﯾﮕر از ﺷرﺑت ﺑﺧورﯾد. ھﻣﯾن ﮐﺎر را ھر ۵١ دﻗﯾﻘﮫ اﻧﺟﺎم دھﯾد.ﮐم ﮐم ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻗﺎﺷق ھﺎ را ﮐﻣﺗر و ﺣﺟم ﺷرﺑت ﻣﺻرﻓﯽ را ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻧﯾد. ﺑوﯾﯾدن ﺧﺎﮐﯽ ﮐﮫ روﯾش آب ﯾﺎ ﮔﻼب ﭘﺎﺷﯾده ﺷده در ﺑﮭﺑود ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع ﺧوب اﺳت.

اﮔر اﺳﺗﻔراغ ﻣﮑرر ﺧﯾﻠﯽ اذﯾﺗﺗﺎن ﮐرد، ﮐﻣﭘوت ﮔﯾﻼس ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد وﺑﮫ ﻣدت ٢ روز ھر ٢ ﺳﺎﻋت ﯾﮏ ﻋدد از ﮔﯾﻼﺳﮭﺎی داﺧل آن ﺑﺧورﯾد.

داﻧﮫ اﻧﺎر را ﺑﺎ ﭘودر ﻧﻌﻧﺎ ﺧﺷﮏ آﻏﺷﺗﮫ ﮐﻧﯾد و ﻣﺛل ﻗرص در دھﺎن ﻧﮕﺎه دارﯾد.

ﺑﮫ را در ﻓوﯾل ﭘﯾﭼﯾده و در ﻓر ﭘﺧﺗﮫ و ﺑﻌد از ﻏذا ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد.

ﻣﺎﺳﺎژ دادن دﺳت و ﭘﺎھﺎ و ﭘﯾﺎده روی آرام در ﮐﻧﺗرل ﺗﮭوع و اﺳﺗﻔراغ ﻣوﺛر اﺳت.

ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳوزش ﺳر دل راﻧﯾز رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.

طﭘش ﻗﻠب و اﺿطراب:

آﺷﺎﻣﯾدن آب ﮔرمﻣﺧﺻوﺻﺎً اﮔر در آن ﺑرگﮔﺎوزﺑﺎن و دارﭼﯾﻧﯽ ﭘﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد، ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯾدن آب ﮔرم و ﮔﻼب

ورزش ﻣﻼﯾم

ﮐوﻓﺗﮕﯽ و ﮐﺷﯾدﮔﯽ در ﺷﮑم و ﻋﺿﻼت و ﭘﺷت:

ﻋﻼج:

ﮐم ﮐردن ﻏذا

ﻣﺎﺳﺎژ ﻋﺿﻼت ﭘﺷت و ﮔردن و ﮐﺗف و ﺑﺎزو

ﻣﺎﻟﯾدن روﻏن ﮔل ﺳرخ ﺑﮫ ﻋﺿﻼت

ورم ﭘﺷت ﭘﺎ:

ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﺎدری ﮐﮫ ﺟﻧﯾن دﺧﺗر را ﺣﺎﻣﻠﮫ اﺳت رخ ﻣﯽ دھد ﻋﻼج:

اﮔر ﮐم ﺑﺎﺷد ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ زودی ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ و ﺗدﺑﯾر آن ﮔردﻧد

اﮔر ﺷدﯾد ﺑود:

ﺿﻣﺎد ﺑرگ ﮐﻠم ﭘﺧﺗﮫ

طﻼ ﻧﻣﮏ ﺑﺎ ﺳرﮐﮫ

ﻣﺎﻟﯾدن روﻏن ﮔل ﺑﺎ ﺳرﮐﮫ

ﺿﻣﺎد ﺷوﯾد ﺑﺎ ﺳرﮐﮫ

ﺑﯽ اﺷﺗﮭﺎﯾﯽ:

ﺗرک ﺷﯾرﯾﻧﯽھﺎ ﺑﺧﺻوص ﻣواد ﺑﺳﯾﺎر ﺷﯾرﯾن

ﺗرک روﻏن و اﺷﯾﺎء ﭼرب روﻏندار

ورزش و ﭘﯾﺎده روی ﻣﻼﯾم

ﺳوزش ﺳر دل:

اﮔر ﺷﺑﮭﺎ ﻣوﻗﻊ ﺧواب ﺳوزش ﺳر دل ﺗﺷدﯾد ﻣﯽ ﺷود، ﺷﺎم را زودﺗر از ھﻣﯾﺷﮫ(ﻣﺛﻼ ﻣوﻗﻊ ﻏروب ) ﺑﺧورﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧواب ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد. اﮔرﺗﺎ ﻣوﻗﻊ ﺧواب ﮔرﺳﻧﮫ ﻣﯽ ﺷوﯾد، ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﺳﯾب ﯾﺎ آب ﺳﯾب اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

از ﺧوردن ﻏذاھﺎی ﺳﻧﮕﯾن و ﭼرب و ﺳرخ ﮐرده ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﺧﺻوص ﺷﺑﮭﺎ ﺑﭘرھﯾزﯾد. ھﯾﭻ ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ، ﻣﯾوه و ﻣﺧﻠﻔﺎﺗﯽ (از ﻗﺑﯾل ﻣﺎﺳت، ﺳﺎﻻد و …) ھﻣراه ﻏذا ﻧﺧورﯾد. ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺻرف آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻏذا ﺣداﻗل ۵/١-١ ﺳﺎﻋت ﺑﺎﺷد.

رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺑرای درﻣﺎن ﺳوزش ﺳر دل:

ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ: ﻣرﺑﺎی ﺑﺎﻟﻧﮓ، ﺑﮫ، ﺳﯾب، ھوﯾﺞ ﺑدون ﺷﯾراﺑﮫ (ﻓﻘط ﮔوﺷت ﻣﯾوه ﻣﺻرف ﺷود.) ﺑﺎ ﻧﺎن ﺧوب ﭘﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑرﺷﺗﮫ( ﻣﺻرف ﻧﺎن ﺑﺎﮔت ﯾﺎ ﻧﺎﻧﮭﺎی ﻓﺎﻧﺗزی ﺣﺟم دار ﻣﻣﻧوع اﺳت)/ ﺑﺎدام ٢٠-١٥ ﻋدد ﭘوﺳت ﮐﻧده ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺣرﯾره ﺑﺎدام ﯾﺎ ﺷﯾر ﺑﺎدام١، ﻣوﯾز ٣٠-٢٠ ﻋدد / زرده ﺗﺧم ﻣرغ ﻋﺳﻠﯽ/ رب ﺳﯾب ﯾﺎ ﺑﮫ٢ / ﮔﻠﻘﻧد

١) طرز ﺗﮭﯾﮫ ﺷﯾر ﺑﺎدام: ۵١ ﻋدد ﺑﺎدام ﭘوﺳت ﮐﻧده را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯾوان آب و ﮐﻣﯽ ﻧﺑﺎت داﺧل ﻣﺧﻠوط ﮐن ﺑرﯾزﯾد، ﻣﯾﮑس ﮐﻧﯾد و ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد.

٢) طرز ﺗﮭﯾﮫ رب ﺳﯾب ﯾﺎ ﺑﮫ: ﺳﯾب ﯾﺎ ﺑﮫ را ﭘوﺳت ﮐﻧده و آب ﺑﮕﯾرﯾد و آب آن را روی ﺣرارت ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم (ﻣﺛﻼ روی ﮐﺗری در ﺣﺎل ﺟوش) ﻗرار دھﯾد آﻧﻘدر ﮐﮫ آب آن ﺗﺑﺧﯾر ﺷده و ﺑﮫ ﻗوام رب ﺑرﺳد.

ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم: ﮔوﺷت ﮔوﺳﻔﻧد ﯾﺎ ﺟوﺟﮫ ﻣرغ ﯾﺎ ﺑﻠدرﭼﯾن ﯾﺎ ﮐﺑﮏ ﺑﺎ ادوﯾﮫ ﺟﺎﺗﯽ از ﻗﺑﯾل زﯾره و ھل و زﻧﺟﺑﯾل ﭘﺧﺗﮫ و ﻣﺻرف ﺷود ﺑﺎ ﻧﺎن ﯾﺎ ﺑرﻧﺞ.

ﺳوپ: آب ٧ ﻟﯾوان، رﺷﺗﮫ ﻓرﻧﮕﯽ ١ ﻓﻧﺟﺎن، روﻏن ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ زﯾﺗون ١ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری، ﺑﺎدام ﭘوﺳت

ﮐﻧده ٣٠ ﻋدد، ﻧﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﻘدار ﮐم، ﺗره ﺧرد ﺷده ٢ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری، ﺷوﯾد ٣ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری،

از اﯾن ﺳوپ ﺑﺎ وﻋده ھﺎی ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ ، ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ ﮐﺎﺳﮫ ﻣﺎﺳت ﺧوری ﮐوﭼﮏ ﺑﺧورﯾد.

ھوﯾﺞ ﭘﺧﺗﮫ ﺷده در روﻏن زﯾﺗون و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺻرف ﺧﺎﮐﺷﯾر ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از ﻏذا ﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده اﺳت.

ﭘودر زﻧﺟﺑﯾل و ﺷﮑر ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ١ ﺑﮫ ٨ ﻣﺧﻠوط ﮐرده و ﺑﻌد از ﻏذا ﻧﺻف ﻗﺎﺷق ﭼﺎﯾﺧوری ﺑﺧورﯾد.

ﻓﺎﻟوده ﺳﯾب: ﺳﯾب رﻧده ﺷده ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﮔﻼب و ﻋﺳل ( ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﯾن ﻓﺎﻟوده ﺑﮫ ﻋﻧوان وﻋده ﺷﺎم ﺑﺎ ﻧﺎن ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد)

ﻧوﺷﯾدﻧﯽ: آب ﺳﯾب ﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﺎ ﻣﺧﻠوط آﻧﮭﺎ، ﺷرﺑت ﮔﻼب٣، آب و ﻋﺳل،

٣) طرز ﺗﮭﯾﮫ ﺷرﺑت ﮔﻼب: ﯾﮏ ﺳوم ﻟﯾوان ﮔﻼب را ﺑﺎ دوﺳوم ﻟﯾوان آب ﻣﺧﻠوط ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺷﮑر ﯾﺎ ﻧﺑﺎت ﻣﺧﻠوط ﮐرده و ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد.

ﻣﯾوه: ﺳﯾب و ﮔﻼﺑﯽ و ﺑﮫ

در ﺻورت ﻣﺻرف ﻣﺎﺳت، آن را ﺑﺎ ﻧﻣﮏ و ﻧﻌﻧﺎع و ﮔل ﺳرخ ﻣﺻرف ﮐﻧﯾد.

اﮔر ﻧﮕران ﮐﻠﺳﯾم درﯾﺎﻓﺗﯽ ﺧود ھﺳﺗﯾد، ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از اﻧﺟﯾر ﺧﺷﮏ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ﭼرا ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑراﺑر ﻟﺑﻧﯾﺎت ﮐﻠﺳﯾم دارد

ﻣﺎه اول:

روزھﺎی ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ وﺟﻣﻌﮫ ﺳوره ﯾس واﻟﺻﺎﻓﺎت ﺑﺧواﻧد وﺑﮫ ﺷﮑم ﺑدﻣد.ﺻﺑﺢ ھﺎ ﮐﻣﯽ ﺳﯾب ﺷﯾرﯾن ﺑﺧورد. روزھﺎی ﺟﻣﻌﮫ ﻗﺑل ازﺻﺑﺣﺎﻧﮫ اﻧﺎر ﻣﯾل ﮐﻧد وﻗﺑل از طﻠوع آﻓﺗﺎب اﻧدﮐﯽ از ﺗرﺑت ﺳﯾداﻟﺷﮭدا ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﺑﺧورد.ﻧﻣﺎزھﺎی ﯾوﻣﯾﮫ را دراول وﻗت به ﺟﺎ آورد و ﻗﺑل ازﻧﻣﺎز اذان و اﻗﺎﻣﮫ ﺑﮕوﯾد و در وﻗت ﮔﻔﺗن اذان و اﻗﺎﻣﮫ دﺳت را روی ﺷﮑﻣ ﺑﮕذارد.ھر روز ﺑر دوﻋدد ﺧرﻣﺎ ﺳوره ﻗدر ﺑﺧواﻧد و آن را ﻧﺎﺷﺗﺎ ﺑﺧورد

ﻣﺎه دوم:

روزھﺎی ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ و ﺟﻣﻌﮫ ﺳوره ﻣﻠﮏ را ﺗﻼوت ﮐﻧد.روز ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ١٤٠ ﻣرﺗﺑﮫ و روزﺟﻣﻌﮫ ﺻد ﻣرﺗﺑﮫ ﺻﻠوات ﺑﺎ (وﻋﺟل ﻓرﺟﮭم) ﺑﮕوﯾد. دﺳت را روی ﺷﮑم ﺑﮕذارد و ﺻﻠوات ﮐﺑﯾر ﺑﺧواﻧد(اﻟﻠﮭم ﺻل ﻋﻠﯽ ﻣﺣﻣد وآل ﻣﺣﻣد وﻋﺟل ﻓرﺟﮭم واھﻠﮏ ﻋدوھم واﻟﻌﻧﺎﻋداﺋﮭم ﻣن اﻟﺟن واﻻﻧس ﻣن اﻻوﻟﯾن واﻵﺧرﯾن).ھرھﻔﺗﮫ ﮔوﺷت ﺑﺎﻗدری ﺷﯾر وﺳﯾب ﺷﯾرﯾن ﺗﻧﺎول ﮐﻧد.ھرروز ﺑر دوﻋدد ﻋﻧﺎب ﺳوره ﺗوﺣﯾد ﺑﺧواﻧد و آن را ﻧﺎﺷﺗﺎ ﺑﺧورد

ﻣﺎه ﺳوم:

روزھﺎی ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ وﺟﻣﻌﮫ ﺳوره آل ﻋﻣران را ﻗراﺋت ﮑﻧد.١٤٠ ﻣرﺗﺑﮫ ﺻﻠوات ﺑﺎ (وﻋﺟل ﻓرﺟﮭم) ﺑﺧواﻧد. ﻗﺑل ازﻧﻣﺎز دﺳت را روی ﺷﮑم ﮔذارده و ﺻﻠوات كبير را ﺑﺧواﻧد.ھرھﻔﺗﮫ ﻣﻘداری ﮔﻧدم ﮔوﺷت و ﺷﯾر ﻣﯾل ﮐرده و ﺻﺑﺢ ھﺎ ﮐﻣﯽ ﻋﺳل ﺗﻧﺎول ﻧﻣﺎﯾد.ھر روز ﺑر ﯾﮏ ﻋدد ﺳﯾب آﯾﮫ اﻟﮑرﺳﯽ ﺑﺧواﻧد و آن را ﻧﺎﺷﺗﺎ ﺑﺧورد.ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻘداری ﮐﻧدر ﺑه ﺎﻧدازه ﯾﮏ ﻋدس ﻧﺎﺷﺗﺎ ﺑﺧورد.

ﻣﺎه ﭼﮭﺎرم:

روزھﺎی ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ وﺟﻣﻌﮫ ﺳوره دھر ﺑﺧواﻧد.درﺗﻣﺎﻣ ﻧﻣﺎزھﺎ درﯾﮏ رﮐﻌت ﺳوره ﻗدر را ﺗﻼوت ﮐﻧد.ﺑﻌد از ﻧﻣﺎز دﺳت را روی ﺷﮑم ﮔذارده ﺳوره ﻘدر وﮐوﺛر و ﺻﻠوات ﮐﺑﯾر را ﺑﺧواﻧد و ﺑﻌد از آن ﺑﮕوﯾد:رﺑﻧﺎ ھب ﻟﻧﺎ ﻣن ازواﺟﻧﺎ وذرﯾﺎﺗﻧﺎﻗرة اﻋﯾﻧوﺟﻌﻠﻧﺎﻟﻠﻣﺗﻘﯾن اﻣﺎﻣﺎ. ھﻔت ﻣرﺗﺑﮫ (اﺳﺗﻐﻔرﷲ واﺗوب اﻟﯾﮫ)ﺑﮕوﯾد.ھر روز ﺑﻌد از ﻧﻣﺎزھﺎ ١٤٠ﻣرﺗﺑﮫ ﺻﻠوات ﺑﻔرﺳﺗد.ﺳﯾب ﺷﯾرﯾن وﻋﺳل و اﻧﺎر ﻣﯾل ﮐﻧد. از اول ﻣﺎه ﭼﮭﺎرم ﻧﻣﺎزﺷب ﺑﺧواﻧد( درﺻوت اﻣﮑﺎن ﻧﯾﻣﮫ ﺷب واﮔرﻣوﻓق ﻧﺷدﻗﺿﺎی آن راﺗرک ﻧﮑﻧد.)ھر روز ﺑردوﻋدد اﻧﺟﯾر ﺳوره واﻟﺗﯾن ﺑﺧواﻧد و آن را ﻧﺎﺷﺗﺎ ﺑﺧورد.ﺿﻣﻧﺎ ﻧﺎم ﮐودک ﻗﺑل از ﭼﮭﺎرﻣﺎه وده روز اﻧﺗﺧﺎب ﺷود(رواﯾت دارﯾم ﺑرای ﭘﺳر ﻣﺣﻣد ﯾﺎ ﻋﻠﯽ وﺑرای دﺧﺗر ﻓﺎطﻣﮫ ﻧﺎم ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ ﺳﺎﻟم ﺑﻣﺎﻧد اﻧﺷﺎءﷲ)

ﻣﺎه ﭘﻧﺟم:

روزھﺎی ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ و ﺟﻣﻌﮫ ﺳوره ﻓﺗﺢ ﺗﻼوت ﮐﻧد.در ﯾک رﮐﻌت ﻧﻣﺎزﺳوره ﻧﺻر ﺑﺧواﻧد و ﺑﻌد از ﻧﻣﺎز دﺳت را روی ﺗرﺑت ﮐرﺑﻼ ﮐﺷﯾده ﺑرﺷﮑم ﺑﻣﺎﻟد. ھر روز ﺻﺑﺢ ﻣﻘداری ﺧرﻣﺎ ﺗﻧﺎول ﻧﻣﺎﯾد. ازاﺑﺗدای ﻣﺎه ﭘﻧﺟم در وﻗت ﻧﻣﺎز دﺳت ﺑرروی ﺷﮑم ﻧﮭﺎده اذان و اﻗﺎﻣﮫ ﺑﮕوﯾد.ھر روز ﺑر ﯾﮏ ﻋدد ﺗﺧم ﻣرغ ﺳوره ﺣﻣد ﺑﺧواﻧد و آن را ﻧﺎﺷﺗﺎ ﺑﺧورد

اداﻣﮫ دارد…

ﻣﺎه ﺷﺷم:

روزھﺎی ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ و ﺟﻣﻌﮫ ﺳوره واﻗﻌﮫ را ﻗراﺋت کند. ﺷﺑﮭﺎ در ﯾﮏ رﮐﻌت ﻧﻣﺎزﺳوره واﻟﺗﯾن ﺑﺧواﻧد.ﺑﻌد از ھر ﻧﻣﺎز دﺳت ﺑر ﺗربت اﻣﺎم ﺣﺳﯾن ﮐﺷﯾده ﺑرﺷﮑم ﺑﻣﺎﻟد. ﭘس از ﺻرف ﺻﺑﺣﺎﻧﮫ اﻧﺟﯾر و زﯾﺗون ﻣﯾل ﮐﻧد و ﺳﻌﯽ ﮐﻧد در روز ﯾﺎ ﺷب ﻣﻘداری ﻣﻐزاﺳﺗﺧوان ﺑﺧورد و از ﺧوردن دﻧﺑﮫ ﺑﭘرھﯾزد.ھر روز ﯾﮏ ﻋدد اﻧﺎر را ﭘس از ﺧواﻧدن ﺳوره ﻓﺗح ﻧﺎﺷﺗﺎ ﺑﺧورد .

ﻣﺎه ھﻔﺗم:

از ﻣﺎه ھﻔﺗم ﺑﮫ ﺑﻌد ﭘس از ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ ﺳوره اﻧﻌﺎم را ﺑر ﺑﺎدام ﺑﺧواﻧد و ﺳﭘس آن را ﺑﺧورد و اﯾن ﮐﺎر را ﺗﺎ ﭼﮭل روز اداﻣﮫ دھد.ﺧواﻧدن اذان و اﻗﺎﻣﮫ  و ﻧﻣﺎز ﺷب را ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧد. روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ ﺳوره ﻧﺣل و روزھﺎی ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ و ﺟﻣﻌﮫ ﺳوره ﯾس و ﺗﺑﺎرﮐ و در ﺗﻣﺎم ﻣﺎھﮭﺎی ھﻔﺗم و ھﺷﺗم و ﻧﮭم ﺳوره ﻧور را ﻗراﺋت ﮐﻧد و در ﻧﻣﺎز ﯾوﻣﯾﮫ ﺳوره ﻘدر و ﺗوﺣﯾد را ﺑﺧواﻧد. روزی ١٤٠ﻣرﺗﺑﮫ ﺻﻠوات ﺑﻔرﺳﺗد. از ﺧوردن ﺧرﺑزه ﺑﻌد ازھرﻏذا ﮐوﺗﺎھی ﻧﮑﻧد ﻟﮑن ﻗﺑل و ﺑﻌد از آن آب ﻣﯾل ﻧﮑﻧد.ھر روز ﺑر ﯾﮏ ﻋدد(ﺑﮫ)ﺳوره ﯾس ﺑﺧواﻧد و آﻧرا ﻧﺎﺷﺗﺎ ﺑﺧورد.ھﻣﭼﻧﯾن از ﻣﺎه ھﻔﺗم ﺑﮫ ﺑﻌد ﭘﻧﺞ ﺳوره ﻗرآن را ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺳﺑﯾﺢ ﺷروع ﻣﯾﺷود ﺗﻼوت ﮑﻧد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧداز:ﺣدﯾد,ﺣﺷر,ﺻف,ﺟﻣﻌﮫ,وﺗﻐﺎﺑن.

ﻣﺎه ھﺷﺗم :

ﻋﻼوه ﺑرﻣوارد ذﮐرﺷده در ﻣﺎه ھﻔﺗم ﺑﮫ ﻣوارد زﯾرﻋﻣل ﺷود روزھﺎی ﺷﻧﺑﮫ ﺑﻌد از ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ ﺳوره ﻗدر١٠ ﻣرﺗﺑﮫ.روزھﺎی ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ ﺑﻌد از ﻧﻣﺎز ﺻﺑﺢ ﺳوره واﻟﺗﯾن دوﻣرﺗﺑﮫ. روزھﺎی دوﺷﻧﺑﮫ ﺳوره ﯾس .روزھﺎی ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺳوره ﻓرﻗﺎن.روزھﺎی ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑه ﺳوره دھر. روزھﺎی ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ﺳوره ﻣﺣﻣد (ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ) و روزھﺎی ﺟﻣﻌﮫ ﺳوره ﺻﺎﻓﺎت ﺗﻼوت ﻧﻣﺎﯾد.ازﺧوردن ﻣﺎﺳت ﺷﯾرﯾن وﻋﺳل ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﮑﻧد.ھر روز ﺟﻣﻌﮫ ﻧﺎﺷﺗﺎ اﻧﺎر ﺷﯾرﯾن میل کند. درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺿرر ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷدھﻔﺗﮫ ای ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳرﮐﮫ ﺑﺧورد.

ﻣﺎه ﻧﮭم:

ﺑﮭﺗراﺳت ﻏذای او ﮐﺑﺎب ﺑﺎﺷد.ادوﯾﮫ ﻧﺧورد.ﺧرﻣﺎ میل کند.ﺑرای ﺳﻼﻣﺗﯽ اﻣﺎم زﻣﺎن ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺳﻼم ﮔوﺳﻔﻧدی را ذﺑﺢ ﮐرده از آن ﺑﺧورد.در ﻧﻣﺎز ظﮭر ﯾﺎ ﻋﺻرﺳوره واﻟﻌﺻر و ﺳوره ذارﯾﺎت ﺑﺧواﻧد.درروزھﺎی ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ ﺳوره ﺣج  و در روز ﺟﻣﻌﮫ ﺳوره ﻓﺎطر را ﺗﻼوت ﮐﻧد.ھر روز ﻣﻘداری راه ﺑرود. ﺑﮫ ﻋﮑس و آﺋﯾﻧﮫ ﮐﻣﺗر ﻧﮕﺎه کند. ھر روز ﺑرﻣﻘداری ﺷﯾر و ﺧرﻣﺎ ﺳوره دھر ﺑﺧواﻧد و آن را ﻧﺎﺷﺗﺎ ﺑﺧورد.

ﻣﺻرف روزاﻧﮫ ٩ ﮔرم روﻏن ﺑﺎدام ﺷﯾرﯾن ﺻﺑﺢ ﻧﺎﺷﺗﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﺑوﺳت ﺷدﯾد دارﻧد.

ﭘرھﯾز از ﭼﯾزھﺎی ﺗرش وﻗﺎﺑض وﻏﻠﯾظ

ﻧوﺷﯾدن ﺷﯾر ﮔﺎو روزاﻧﮫ ﺑر ﺣﺳب ﺗﺣﻣل

اﺳﺗﺣﻣﺎم ﻧزدﯾﮏ وﺿﻊ ﺣﻣل

اﺳﺗﻔﺎده از آﺑزن ﺣﺎوی ﮐﻠم، ﺷﻧﺑﻠﯾﻠﮫ، ﺷوﯾد، ﺗﺧم ﮐﻠم و ﺗﺧم ﮐﺗﺎن ﺟوﺷﺎﻧده ﻣﺎﻟﯾدن روﻏن ﮐﻧﺟد، ﺷوﯾد ﯾﺎ ﺑﺎﺑوﻧﮫ ﺑر ﺷﮑم وﭘﺷت ﺑﻌد از آﺑزن ﺗﻧﺎول اﻏذﯾﮫ ﭼرب و ﺣﻠوای ﭼرب ﻗﻧدی ﺑﺎ روﻏن ﺑﺎدام ﮐﻠﯾﮫ ﺗداﺑﯾر ﻣﺎه ﻧﮭم ﺑﺎ ھدف ﺗﺳﮭﯾل زاﯾﻣﺎن ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد.

ﺳرﻣﺎ ﺧوردﮔﯽ در ﺑﺎرداری:

ﺣرﯾره ای ﺑﺎ ﺗرﮐﯾب زﯾر ﺗﮭﯾﮫ ﺷود:

١- آب ﺳرد ٢ ﻟﯾوان، آرد ٢ ﻗﺎﺷق ﻏذا ﺧوری ﻣﺧﻠوط ﺷده و ﺧوب ھم زده ﺷود. ﺳﭘس ﻣﺧﻠوط را روی ﺣرارت ﻗرار دھﯾد. و ١ ﻗﺎﺷق روﻏن زﯾﺗون، ۵ ﻗﺎﺷق ﺷﮑر، ۵ ﻗﺎﺷق ﮔﻼب، ﮐﻣﯽ دارﭼﯾن و ﮐﻣﯽ زﻋﻔران اﺿﺎﻓﮫ ﮐرده و آﻧﻘدر روی ﺣرارت ھم ﺑزﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻗوام ﻓرﻧﯽ ﺑرس، ھرﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﯾﮏ ﻧﻌﻠﺑﮑﯽ درھﻧﮕﺎم ﺳرﻣﺎﺧوردﮔﯽ ﻣﯾل ﺷود.

٢- ٢٠٠ ﮔرم ﺗﺧم ﮔﺷﻧﯾز، ٠۵ ﮔرم آوﯾﺷن، ٠۵ ﮔرم ﻣرزﻧﺟوش، ٠۵ ﮔرم ﭘوﻧﮫ، ٠۵ ﮔرم ﮔل ﺧطﻣﯽ ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﻣﺧﻠوط ﺷود و ھرﺑﺎر ﺑﮫ اﻧدازه ﯾﮏ اﺳﺗﮑﺎن از آن را در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﮫ آب ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣدت ١٠ دﻗﯾﮫ ﺑﺧور دھﯾد.

٣- ھر ٢ ﺳﺎﻋت ﯾﮑﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺣﻠول ﻏرﻏره ( ﺷﺎﻣل ﻋرق، آوﯾﺷن، زﯾره، ﻧﻌﻧﺎ، زﻧﯾﺎن ﯾﺎ اﻧﯾﺳون+ ﮐﻣﯽ ﻋﺳل و ﻧﻣﮏ و ﭼﻧد ﻗطره ﺳرﮐﮫ)، ﻏرﻏره ﮐﻧﯾد.

ﮐم ﺧوﻧﯽ در ﺑﺎرداری:

١- ۵/ ١ ﮐﯾﻠو اﺳﺗﺧوان راﺳﺗﮫ ﮔوﺳﻔﻧد (ﺑدون ﮔوﺷت و ﭼرﺑﯽ) را ﺑﺎ ﭘﯾﺎز و ﻧﻣﮏ و زرﭼوﺑﮫ در زودﭘز روی ﺷﻌﻠﮫ ﻣﻼﯾم آﻧﻘدر ﺑﭘزﯾد ﺗﺎ اﺳﺗﺧوان ﮐﺎﻣﻼ ﻧرم ﺷود. ﺳﭘس آن را ﮐوﺑﯾده و ﻋﺻﺎره ﺑﮕﯾرﯾد و ﺻﺎف ﮐﻧﯾد و از آب ﻏﻠﯾظ آن در ﺗﻣﺎم ﻏذاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑرﯾزﯾد.

٢- در ﺗﻣﺎم ﻏذاھﺎ ھﻧﮕﺎم طﺑﺦ ١ اﺳﺗﮑﺎن آب آھن ﺗﺎب ﺑرﯾزﯾد.

٣- روزی ٣ ﺑﺎر ﺷﯾره اﻧﮕور ﺑﺎ ﻧﺎن ﺳﻧﮕﮏ ﯾﺎ ﺷرﺑت ﺷﯾره اﻧﮕور ﻣﯾل ﮐﻧﯾد.

٤-در ھﺮ ﻏﺬا ١ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎ ﺧﻮری ﭘﻮدر ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﻮد ۵-آب ﺳﯾب، آب ﺑﮫ، آب اﻧﮕور( ﯾﺎ اﻧﺑﮫ ﯾﺎ آﻧﺎﻧﺎس ﯾﺎ ﮔﻼﺑﯽ) از ھرﮐدام ﻣﺳﺎوی ﺑردارﯾد و ﺑﺎ ﻋﺳل ﯾﺎ ﺷﮑر ﺳرخ ﻣﺧﻠوط ﮐرده و در ظرف ﭘﯾرﮐس ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد ﺗﺎ ﺳﻔت ﺷود و ﭘس از ﺳرد ﺷدن ﺑﮫ ﺷﮑل ﺷﮑﻼت درآﯾد. ﺷﮑﻼت ﺣﺎﺻﻠﮫ را ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﮐرده و روزی ٣ ﺑﺎر در دھﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺑﻣﮑﯾد.

ﺳردرد در ﺑﺎرداری:

١. ﯾﺑوﺳت ﮐﺎﻣﻼ ﺑرطرف ﺷود.

٢. ﻧﻔﺦ و ﺳوزش ﺳردل و ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﻌده ﺑﺎ دﺳﺗورات داده ﺷده ﺑرطرف ﺷود.

٣. اﮔر ﺳردرد ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرﺟﺎ ﺑود، روز ٢ ﺑﺎر ﭘﺎھﺎ در آب و ﻧﻣﮏ ﻣﺎﺳﺎژ داده ﺷود.

۴. ﺑﺎدﮐش ﻣﻼﯾم ﺳﺎق ﭘﺎھﺎ در ھﻧﮑﺎم درد.

۵. ﺳﺑوس ﺑرﻧﺞ ١ ﻗﺎﺷق ﻏذا ﺧوری در ﺗﻣﺎم ﻏذا ھﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﺷود.

۶. ٢٠٠ ﮔرم ﺗﺧم ﮔﺷﻧﯾز، ٠۵ ﮔرم ﻧﻌﻧﺎ، ٠۵ ﮔرم ﭘوﻧﮫ ھﻣﮫ را ﻣﺧﻠوط ﮐرده ھر ﺑﺎر ١ اﺳﺗﮑﺎن از ﻣﺧﻠوط را در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﮫ آب ﺑﺟوﺷﺎﻧﯾد و ١٠ دﻗﯾﻘﮫ ﺑﺧور دھﯾد.

ﺟﻮش و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﺧﺎرش در ﺑﺎرداری:

ﮐﻣﯽ ﺳدر را ﺑﺎ ﻣﺎﺳت و ﮐﻣﯽ ﺳرﮐﮫ و روﻏن زﯾﺗون ﻣﺧﻠوط ﮐرده و ﭘوﺳت آﺳﯾب دﯾده را ﺑﮫ آن آﻏﺷﺗﮫ ﮐﻧﯾد و ﭘس از ﻧﯾم ﺳﺎﻋت ﺑﺷوﯾﯾد.

ﺑﯾرون زدﮔﯽ ﺑواﺳﯾر در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ :

اﮔر ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑروز ﯾﺑوﺳت ﯾﺎ ﻓﺷﺎر در ھﻧﮑﺎم دﻓﻊ ﻣدﻓوع دﭼﺎر ﺑﯾرون زدﮔﯽ ﺑواﺳﯾر و درد در آن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺷدﯾد:

١- آﺟری راداغ ﮐرده و روی آن ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﺗﻣﯾز ﺑﯾﺎﻧدازﯾد و روی آن ﯾﮏ زرده ﺗﺧم ﻣرغ ﻗرار دھﯾد و روی آن ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد.

٢- ﺗﺧم ﮔﺷﻧﯾز، آوﯾﺷن، ﮐﻣﯽ ﻧﻌﻧﺎ و ﮐﻣﯽ ﭘوﻧﮫ را ﻣﺧﻠوط ﮐرده و ﻣﻘﻌد را ﺑﺎ آن ﺑﺧور دھﯾد.

٣-از ﻣﻠﯾﻧﺎت ﻣﺟﺎز در ﺑﺎرداری اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.

نوشته های مرتبط
6 دیدگاه
طاهره خانمحمدی

سلام توصیه برای پرگلامسی و فشار خون بارداری چیه آیا حجامت خوبه

شماره تماس موارد ضروری: 09338527300

فاطمه

با سلام
آیا مواردی که خوردن آنها در بارداری منع شده، میزان کم و متعادل آنها مصرف شود هم ضرر دارد یا زیاده روی نباید بشود؟

سلام استفاده از موارد منع شده نباید انجام گردد و دیگر موارد فقط با صلاحدید دکتر و با تعادل کامل

فاطمه

با سلام
آیا موادی که در بارداری منع شده، خوردن آن ها به مقدار کم و متعادل هم ضرر دار یا زیاده روی نباید بشود؟

سلام استفاده از موارد منع شده نباید انجام گردد و دیگر موارد فقط با صلاحدید دکتر و با تعادل کامل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *